Moje zdjęcie z obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego — konkurs fotograficzny

Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Powsta­nia War­szaw­skie­go 1944 i „Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy” ogła­sza­ją kon­kurs foto­gra­ficz­ny imie­nia porucz­ni­ka „Reja” z Gru­py Bojo­wej AK „Kry­bar” pod patro­na­tem hono­ro­wym Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich:

Moje zdję­cie z obcho­dów 75. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”. 

Patro­na­mi medial­ny­mi kon­kur­su są kwar­tal­nik Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich „Powsta­niec War­szaw­ski” oraz por­tal www​.sppw1944​.org.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży prze­słać od jed­ne­go do pię­ciu zdjęć z obcho­dów 75. Rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go, wyko­na­nych pomię­dzy 29 lip­ca 2019 r. a 2 paź­dzier­ni­ka 2019 r. Szcze­gó­ło­we warun­ki udzia­łu w kon­kur­sie opi­sa­ne są w regu­la­mi­nie.

Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją nagro­dy w posta­ci cen­ne­go sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go, apa­ra­ty Nikon, dru­kar­ki EPSON oraz table­ty WACOM. Jury kon­kur­su przy­zna spe­cjal­ne wyróż­nie­nie za zdję­cie przed­sta­wia­ją­ce por­tret powstań­ca. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w paź­dzier­ni­ku 2019 r. na stro­nie www​.sppw1944​.org oraz w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cyj­nym „Powsta­niec War­szaw­ski”. Zdję­cia oce­niać będzie jury kie­ro­wa­ne przez wybit­ne­go arty­stę foto­gra­fi­ka Krzysz­to­fa Gie­rał­tow­skie­go — syna powstań­cze­go leka­rza i komen­dan­ta Szpi­ta­la Maltańskiego.

Top