Moje zdjęcie z obchodów 76. rocznicy Powstania Warszawskiego — Konkurs fotograficzny

Sto­wa­rzy­sze­nie Pamię­ci Powsta­nia War­szaw­skie­go 1944 i Fun­da­cja UFF ogła­sza­ją II edy­cje kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go imie­nia porucz­ni­ka „Reja” z Gru­py Bojo­wej AK „Kry­bar” pod patro­na­tem hono­ro­wym Związ­ku Powstań­ców Warszawskich:
„Moje zdję­cie z obcho­dów 76. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”.
Patro­na­mi medial­ny­mi kon­kur­su są kwar­tal­nik Biu­le­tyn Infor­ma­cyj­ny Związ­ku Powstań­ców War­szaw­skich „Powsta­niec War­szaw­ski”, por­tal www​.sppw1944​.org oraz Foto­gra­ficz­ny pro­gram bez nazwy.
.
Aby wziąć udział w kon­kur­sie, nale­ży przed­sta­wić jed­no lub kil­ka zdjęć z obcho­dów 76. Rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go, wyko­na­nych pomię­dzy 31 lip­ca a 2 paź­dzier­ni­ka 2020 r. Szcze­gó­ło­we warun­ki udzia­łu w kon­kur­sie opi­sa­ne są w regulaminie.
Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją nagro­dy w posta­ci cen­ne­go sprzę­tu fotograficznego:
I miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850 wraz z zapa­sem papie­ru fotograficznego
II miej­sce: Dru­kar­ka Epso­nE­co­Tank L850
III miej­sce: Apa­rat foto­gra­ficz­ny Nikon Cool­pix B600
Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie www​.sppw1944​.org oraz w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cyj­nym „Powsta­niec War­szaw­ski”. Zdję­cia oce­niać będzie jury kie­ro­wa­ne przez wybit­ne­go arty­stę foto­gra­fi­ka Krzysz­to­fa Gie­rał­tow­skie­go — syna powstań­cze­go leka­rza i komen­dan­ta Szpi­ta­la Maltańskiego.
Top