Sony wprowadza kamerę PTZ dla profesjonalnych filmowców — Sony FR7

Pro­du­cent dekla­ru­je, ze to pierw­sza taka na świe­cie — kame­ra PTZ z peł­no­klat­ko­wym prze­twor­ni­kiem obra­zu, wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi i funk­cja­mi zdal­ne­go ste­ro­wa­nia. Urzą­dze­nie dołą­cza do serii Cine­ma Line i rze­czy­wi­ście roz­sze­rza moż­li­wo­ści twór­cze w wie­lu zasto­so­wa­niach, od pro­duk­cji fil­mo­wej po reali­za­cję imprez na żywo i teledysków.

Cho­dzi kon­kret­nie o kame­rę ILME-FR7 z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi z moco­wa­niem typu E, peł­no­klat­ko­wym prze­twor­ni­kiem obra­zu i wbu­do­wa­ny­mi funk­cja­mi regu­la­cji obro­tu, nachy­le­nia i zoo­mu (PTZ). Dzię­ki uni­wer­sal­ne­mu sys­te­mo­wi zdal­ne­go ste­ro­wa­nia i funk­cjom prze­zna­czo­nym do fil­mo­wa­nia nowy model roz­sze­rza moż­li­wo­ści twór­cze w stu­diu, pro­duk­cjach na żywo i na pla­nie filmowym.

Zaawan­so­wa­ny peł­no­klat­ko­wy prze­twor­nik obra­zu i róż­no­rod­ne środ­ki eks­pre­sji, jakie moż­na sto­so­wać dzię­ki boga­tej ofer­cie obiek­ty­wów Sony z moco­wa­niem typu E, idą w parze ze zdal­ną regu­la­cją obro­tu, nachy­le­nia i zoo­mu, dużą swo­bo­dą wybo­ru ogni­sko­wych i moż­li­wo­ścią reje­stro­wa­nia sze­ro­ko­kąt­ne­go obra­zu pod­czas zdjęć w ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni. Nowy model zapew­nia ponad­to kino­wy wygląd obra­zu i sze­reg funk­cji, dzię­ki któ­rym cyfro­we kame­ry kino­we Sony prze­su­wa­ją gra­ni­ce moż­li­wo­ści w pro­duk­cji fil­mo­wej. Ma uni­wer­sal­ny zestaw łączy i umoż­li­wia efek­tyw­ną pra­cę w sys­te­mach z wie­lo­ma kamerami.

Naj­wyż­sza jakość obra­zu z kame­ry PTZ

FR7 to pierw­sza kame­ra PTZ (z regu­la­cją obro­tu, nachy­le­nia i zoo­mu, ang. pan tilt zoom) wypo­sa­żo­na w peł­no­klat­ko­wy, wyko­na­ny w tech­no­lo­gii BSI prze­twor­nik obra­zu CMOS Exmor R™ o efek­tyw­nej roz­dziel­czo­ści oko­ło 10,3 mega­pik­se­la i ponad 15-stop­nio­wym zakre­sie dyna­mi­ki tonal­nej*5. Ten nie­zwy­kły prze­twor­nik cechu­je się sze­ro­kim zakre­sem dyna­micz­nym, niskim pozio­mem zakłóceń,

fil­mo­wym efek­tem bokeh z peł­no­klat­ko­wej matry­cy oraz wyso­ką czu­ło­ścią, któ­rą pod­czas zdjęć w sła­bym świe­tle moż­na roz­sze­rzyć do 409 600*4.

Kame­ra FR7 jest wypo­sa­żo­na w sys­tem moco­wa­nia bagne­to­we­go Sony E‑mount i współ­pra­cu­je z sze­ro­kim wachla­rzem obiek­ty­wów z moco­wa­niem typu E*2 — mię­dzy inny­mi z serią G Master™, zna­ną ze zdu­mie­wa­ją­cej roz­dziel­czo­ści i efek­tu bokeh. Zakres ogni­sko­wych od 12 do 1200 mili­me­trów*3 zapew­nia wszech­stron­ne moż­li­wo­ści twórcze.

Kame­ra ma rów­nież wie­le wła­ści­wo­ści serii Cine­ma Line, pozwa­la­ją­cych nada­wać obra­zo­wi kino­wy wygląd i kli­mat. Nale­żą do nich:

 • regu­lo­wa­na czu­łość, któ­rą pod­czas zdjęć w sła­bym świe­tle moż­na roz­sze­rzyć do ISO 409 600*4;
 • ponad 15-stop­nio­wy zakres dyna­mi­ki tonal­nej*5, pozwa­la­ją­cy osią­gnąć wyso­ką jakość naj­ja­śniej­szych frag­men­tów obra­zu i niski poziom zakłóceń;
 • wstęp­nie zapro­gra­mo­wa­ne usta­wie­nia para­me­trów obra­zu, w tym S‑Cinetone, zapew­nia­ją­ce natu­ral­ny wygląd odcie­ni ze środ­ka ska­li — nie­zbęd­ny do uzy­ska­nia kolo­ry­sty­ki zdro­wej skó­ry — jak rów­nież łagod­ne bar­wy i atrak­cyj­ne świa­tła. Kształ­tu­jąc wygląd obra­zu już na eta­pie zdjęć, moż­na skró­cić post­pro­duk­cję. Tryb Cine EI pozwa­la usta­wić bazo­wą czu­łość ISO na 800 lub 12 800, aby dosto­so­wać ją warun­ków oświe­tle­nia, ogra­ni­czyć zakłó­ce­nia i uzy­skać spój­ny wygląd ujęć. Tryb ten umoż­li­wia uży­cie opra­co­wa­nej przez fir­mę Sony krzy­wej gam­ma S‑Log3 i sze­ro­kich prze­strze­ni barw S‑Gamut3 i S‑Gamut3.Cine, dla­te­go naj­le­piej spraw­dza się w postprodukcji;
 • tryb fil­mo­wa­nia w zwol­nio­nym tem­pie, w jako­ści do 4K 120p*5, pozwa­la­ją­cy roz­bu­dzać emo­cje obra­zem wyglą­da­ją­cym jak w kinie.

 

Łatwa obsłu­ga pozwa­la­ją­ca wpro­wa­dzać nowe perspektywy

Nowa, dedy­ko­wa­na apli­ka­cja sie­ci www umoż­li­wia regu­la­cję obro­tu, nachy­le­nia, zoo­mu i ostro­ści, włą­cza­nie reje­stra­cji i odtwa­rza­nia obra­zu oraz zmie­nia­nie wszyst­kich usta­wień przy uży­ciu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w table­cie lub kom­pu­te­rze. Kame­ra FR7 daje moż­li­wość zdal­ne­go pod­glą­du reje­stro­wa­ne­go obra­zu wie­lu oso­bom rów­no­cze­śnie. Moż­li­wy jest rów­nież zdal­ny pod­gląd obra­zu z wie­lu kamer na jed­nym urzą­dze­niu. Wbu­do­wa­ny, zdal­nie ste­ro­wa­ny mecha­nizm obro­to­wo-wychyl­ny pozwa­la zain­sta­lo­wać kame­rę na sta­ty­wie, pod sufi­tem (z uży­ciem dedy­ko­wa­ne­go uchwy­tu CIB-PCM1) lub w trud­no dostęp­nych miej­scach, by dys­kret­nie podą­żać za obiek­tem i poka­zy­wać go z ory­gi­nal­nych per­spek­tyw. Z myślą o pro­duk­cjach wie­lo­ka­me­ro­wych nowy model współ­pra­cu­je tak­że z pilo­tem RM-IP500*6 fir­my Sony, zwięk­sza­ją­cym twór­czy poten­cjał i ogra­ni­cza­ją­cym zapo­trze­bo­wa­nie na pra­cow­ni­ków w stu­diu pro­duk­cyj­nym lub innych śro­do­wi­skach pra­cy. Jeden pilot RM-IP500 pozwa­la zdal­nie ste­ro­wać nawet 100 kame­ra­mi PTZ i regu­lo­wać obrót, nachy­le­nie i zoom za pomo­cą pre­cy­zyj­ne­go joy­stic­ka. Obsłu­gę kame­ry FR7 uła­twia ponad­to dostar­cza­ny w zesta­wie pilot na podczerwień.

 • Płyn­ne ruchy kame­ry dzię­ki ela­stycz­ne­mu mecha­ni­zmo­wi PTZ

Użyt­kow­nik może zmie­niać kąt obro­tu i nachy­le­nia z pręd­ko­ścią od 0,02 do 60 stop­ni na sekun­dę, uzy­sku­jąc płyn­ność i sta­bil­ność róż­ne­go rodza­ju ruchów kame­ry. Zakres regu­la­cji obro­tu wyno­si od –170 do 170 stop­ni, a nachy­le­nia od –30 do 195 stopni.

 • Pro­gra­mo­wa­nie do 100 pozy­cji kamery

Kame­ra FR7 ma funk­cję pamię­ci 100 usta­wień pozy­cji. Wbu­do­wa­na apli­ka­cja sie­ci www i ofe­ro­wa­ny oddziel­nie pilot RM-IP500 umoż­li­wia­ją wybór 100 zapro­gra­mo­wa­nych pozy­cji, na któ­re skła­da się kąt obro­tu i nachy­le­nia, zoom i ostrość. Do uży­cia tej funk­cji wystar­cza naci­śnię­cie przycisku.

Aktu­ali­za­cja wewnętrz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia*7 pozwo­li obsłu­gi­wać kame­rę FR7 za pomo­cą komend pro­to­ko­łu S700 prze­sy­ła­nych przez sieć Ether­net z pane­lu zdal­ne­go ste­ro­wa­nia (RCP) lub głów­ne­go modu­łu ste­ru­ją­ce­go (MSU) Sony.

 • Funk­cja Real-time Eye AF i śle­dze­nie w cza­sie rzeczywistym

Połą­cze­nie auto­ma­ty­ki ostro­ści Fast Hybrid AF z sys­te­mem regu­la­cji obro­tu, nachy­le­nia i zoo­mu (PTZ) zapew­nia płyn­ne i dokład­ne usta­wia­nie ostro­ści na obiek­ty w sze­ro­kiej stre­fie, zarów­no sta­tycz­ne, jak i szyb­ko poru­sza­ją­ce się. Dzię­ki temu uni­ka się ich zama­za­nia nawet przy małej głę­bi ostrości.

Wydaj­ne wykry­wa­nie takich obiek­tów to zada­nie wbu­do­wa­ne­go pro­ce­so­ra BIONZ XR™. Pre­cy­zyj­nie utrzy­mu­je on ostrość na oku, nawet gdy fil­mo­wa­na oso­ba patrzy w górę lub w dół, zatem ope­ra­tor może sku­pić się na kom­po­zy­cji uję­cia. Apli­ka­cja sie­ci www pozwa­la ponad­to użyć funk­cji „Ostrość doty­kiem”, powo­du­ją­cej usta­wie­nie ostro­ści na wska­za­ny obiekt i jej śle­dze­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym. W przy­pad­ku wykry­cia oka włą­czy się funk­cja Real-time Eye AF (usta­wia­nie ostro­ści na oko w cza­sie rzeczywistym).

 • Wbu­do­wa­ny elek­tro­nicz­ny filtr ND o zmien­nej gęsto­ści optycznej

Opra­co­wa­ny przez fir­mę Sony elek­tro­nicz­ny filtr ND o zmien­nej gęsto­ści optycz­nej umoż­li­wia płyn­ną regu­la­cję ilo­ści świa­tła prze­pusz­cza­ne­go do prze­twor­ni­ka obra­zu. Funk­cja Auto ND auto­ma­tycz­nie utrzy­mu­je sta­łą eks­po­zy­cję, dosto­so­wu­jąc filtr do zmian świa­tła. Gęstość optycz­ną fil­tra — a tym samym eks­po­zy­cję — moż­na rów­nież zmie­niać zdalnie.

Uni­wer­sal­ny zestaw łączy do róż­nych zastosowań

Kame­ra FR7 zosta­ła opra­co­wa­na z myślą o róż­nych mode­lach pra­cy, od pro­ste­go „pod­łącz i uży­waj” po zło­żo­ne pro­duk­cje o wyso­kim stan­dar­dzie. Jest więc wszech­stron­nie wypo­sa­żo­na w wej­ścia i wyj­ścia wideo, sys­tem zasi­la­nia oraz funk­cje trans­mi­sji stru­mie­nio­wej IP i syn­chro­ni­za­cji z inny­mi urządzeniami.

 • Wewnętrz­ny zapis w for­ma­cie XAVC i wyj­ście obra­zu RAW na urzą­dze­nia zewnętrzne

Kame­ra FR7 jest wypo­sa­żo­na w dwa gniaz­da na nośni­ki danych, rzad­ko spo­ty­ka­ne w kame­rach PTZ. Oba gniaz­da współ­pra­cu­ją z kar­ta­mi CFe­xpress typu A i kar­ta­mi pamię­ci SDXC. Dzię­ki nagry­wa­niu mate­ria­łu fil­mo­we­go w for­ma­cie XAVC‑I o wyso­kiej jako­ści oraz meta­da­nych nowy model Sony spraw­dzi się w róż­no­rod­nych pro­duk­cjach wideo.

Kar­ty CFe­xpress typu A wyróż­nia­ją się szyb­ko­ścią. Sta­bil­nie zapi­su­ją nagra­nia o dużej obję­to­ści i z dużą licz­bą kla­tek na sekun­dę. Są szcze­gól­nie uży­tecz­ne w pro­duk­cji fil­mów 4K o wyso­kiej prze­pływ­no­ści. Kame­ra może tak­że pra­co­wać w try­bach nagry­wa­nia rów­no­cze­sne­go i naprze­mien­ne­go, foto­gra­fo­wa­nia z inter­wa­łem i nagry­wa­nia pli­ków proxy.

Wyj­ście SDI kame­ry umoż­li­wia prze­sy­ła­nie 16-bito­wych danych RAW do zgod­ne­go reje­stra­to­ra zewnętrz­ne­go (sprze­da­wa­ne­go oddzielnie).

 • Pro­fe­sjo­nal­ne połą­cze­nia wideo/audio

Kame­ra jest wypo­sa­żo­na w złą­cza wyj­ścia wideo HDMI typu A i 12G-SDI, jak rów­nież w wyj­ście optycz­ne*8 do trans­mi­sji na duże odległości.

Złą­cze AUDIO IN (XLR, 5‑stykowe) umoż­li­wia dopro­wa­dze­nie sygna­łu z zewnętrz­ne­go mikro­fo­nu lub urzą­dze­nia audio. Trans­mi­sja kana­łów audio CH‑1 i CH‑2 odby­wa się przez jed­no złącze.

 • Łącz­ność z sie­cią Ethernet

Do obsłu­gi kame­ry, trans­mi­sji obra­zu i dźwię­ku oraz dostar­cza­nia zasi­la­nia wystar­cza jeden prze­wód LAN. Zmniej­sza to wyma­ga­nia w zakre­sie okablowania.

Łącze LAN obsłu­gu­je mię­dzy inny­mi pro­to­ko­ły trans­mi­sji stru­mie­nio­wej RTSP, SRTNDI®|HX*9, co zna­ko­mi­cie uła­twia pra­cę w śro­do­wi­skach IP.

Kame­ra FR7 obsłu­gu­je stan­dard PoE++ (Power over Ether­net Plus Plus)*10, może więc być zasi­la­na przez stan­dar­do­wy prze­wód Ether­net, bez osob­nych prze­wo­dów zasilania.

 • Syn­chro­ni­za­cja w pro­duk­cjach z uży­ciem wie­lu kamer

Złą­cze TC IN umoż­li­wia dopro­wa­dze­nie kodu cza­so­we­go w celu syn­chro­ni­za­cji z zewnętrz­nym urzą­dze­niem. Do odbio­ru sygna­łów syn­chro­ni­za­cji w kon­fi­gu­ra­cjach z wie­lo­ma kame­ra­mi słu­ży złą­cze GENLOCK.

Znaj­du­ją­ce się z boków kame­ry czer­wo­ne i zie­lo­ne lamp­ki kon­tro­l­ne przy­da­dzą się w pro­duk­cjach z uży­ciem wie­lu kamer w stu­diu i poza nim. Dzię­ki nim wyko­naw­cy i per­so­nel mogą szyb­ko spraw­dzić, któ­ra kame­ra jest źró­dłem obra­zu na wizji, a któ­ra pra­cu­je w try­bie pod­glą­du, w goto­wo­ści do wejścia.

Kame­ra FR7 będzie pre­zen­to­wa­na po raz pierw­szy w dniach 9–12 wrze­śnia na sto­isku fir­my Sony na tar­gach IBC 2022 w Amsterdamie.

 

O serii Cine­ma Line

Cine­ma Line to nowa seria kamer dla twór­ców będą­ca owo­cem doświad­cze­nia fir­my Sony w takich dzie­dzi­nach, jak tech­no­lo­gia i jakość obra­zu, a tak­że dba­ło­ści o szcze­gó­ły i zami­ło­wa­nia do kina cyfrowego.

Sprzęt z rodzi­ny Cine­ma Line zapew­nia nie tyl­ko cenio­ny, kino­wy wygląd obra­zu wypra­co­wa­ny w wie­lu cyfro­wych pro­duk­cjach fil­mo­wych, lecz rów­nież więk­szą funk­cjo­nal­ność i nie­za­wod­ność, by speł­nić zróż­ni­co­wa­ne potrze­by wyma­ga­ją­cych twórców.

Do serii Cine­ma Line nale­żą tak­że cyfro­wa kame­ra fil­mo­wa VENICE i jej naj­now­sza wer­sja VENICE 2, któ­re cenią sobie twór­cy fil­mów fabu­lar­nych i seria­li, a tak­że chęt­nie sto­so­wa­na w pro­duk­cjach doku­men­tal­nych i seria­lo­wych pro­fe­sjo­nal­na kame­ra FX9, prze­zna­czo­ny do spon­ta­nicz­ne­go fil­mo­wa­nia model FX6 oraz naj­mniej­szy i naj­lżej­szy model FX3*11.

 

__________

 *1 Stan z chwili zapowiedzi produktu w porównaniu z kamerami wyposażonymi w zintegrowane mocowanie obrotowo-wychylne, badanie przeprowadzone przez Sony.

*2 Przed uży­ciem obiek­ty­wu SEL100400GM, SEL200600G, SEL400F28GM lub SEL600F40GM nale­ży unie­ru­cho­mić mecha­nizm obracania/nachylania blo­ka­dą w kamerze.

*3 Wyma­ga­ny jest tele­kon­wer­ter SEL20TC.

*4 Przy­ci­na­nie o 10%, w przybliżeniu.

*5 Nagry­wa­nie z uży­ciem krzy­wej S‑Log3. Pomiar prze­pro­wa­dzo­ny przez fir­mę Sony. W try­bie „Wła­sny”.

*6 Do naby­cia oddzielnie.

*7 Aktu­ali­za­cja na począt­ku 2023 r.

*8 Do uży­cia wyj­ścia optycz­ne­go wyma­ga­ny jest moduł SFP+ (do naby­cia oddzielnie).

*9 NDI® jest zastrze­żo­nym zna­kiem towa­ro­wym fir­my New­Tek Inc. NDI®|HX jest tech­no­lo­gią fir­my New­Tek Inc. Wyma­ga­ny jest zakup od fir­my New­Tek roz­sze­rze­nia NDI®|HX.

*10 Zgod­ność ze stan­dar­dem IEEE802.3bt (Type 4, Class 8). W przy­pad­ku zasi­la­nia przez sieć Ether­net (PoE++) nie dzia­ła nagry­wa­nie na wewnętrz­ny nośnik i odtwarzanie.

*11 W serii Cine­ma Line, stan na luty 2021 r.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top