Canon rozszerza ofertę produktów do tworzenia filmów i transmisji wideo

Nowo­ści pro­duk­to­we oraz roz­sze­rzo­ne funk­cjo­nal­no­ści wszech­stron­nych kamer od fir­my Canon uspraw­nią prze­bieg pra­cy fil­mow­ców, któ­rzy zyska­ją tak­że nowe moż­li­wo­ści przy two­rze­niu wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów w 4K.
Canon zapre­zen­to­wał dziś nowe roz­wią­za­nia fil­mo­we i trans­mi­syj­ne, któ­re obej­mu­ją pakiet pro­duk­tów i udo­sko­na­leń. Pierw­szy z nich to CN8x15 IASE1/P1 – naj­now­szy obiek­tyw Cine-Servo, któ­ry dosko­na­le spraw­dzi się przy róż­ne­go typu pro­duk­cjach fil­mo­wych. Kolej­ny­mi są EU-V3, czy­li moduł roz­sze­rza­ją­cy do mode­li EOS C500 Mark IIEOS C300 Mark III oraz aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia dla urzą­dzeń z serii Cine­ma EOS. Ostat­nim wpro­wa­dzo­nym pro­duk­tem jest DP-V2730 – 27-calo­wy pro­fe­sjo­nal­ny moni­tor refe­ren­cyj­ny 4K.
obiek­tyw Canon CN8x15 IAS S
Obiek­tyw CN8x15 IASE1/P1
Wyróż­nia się sze­ro­kim zakre­sem ogni­sko­wych, kom­pak­to­wym roz­mia­rem i nie­wiel­ką wagą. Dodat­ko­wo współ­pra­cu­je z kame­ra­mi Super 35mm, co two­rzy ide­al­ną kom­bi­na­cję do two­rze­nia naj­wy­żej jako­ści pro­duk­cji fil­mo­wych i trans­mi­sji. Zakres ogni­sko­wych (od szeroko­kątnych 15 mm do impo­nu­ją­cej ogni­sko­wej tele­obiek­ty­wu wyno­szą­cej 120 mm) moż­na zwięk­szyć jesz­cze bar­dziej, aż do 180 mm, wyko­rzy­stu­jąc wbu­do­wa­ny tele­kon­wer­ter 1,5x, i w ten spo­sób uzy­skać pokry­cie peł­nej klat­ki. Spe­cy­fi­ka­cja obiek­ty­wu uwzględ­nia przy­szłe stan­dar­dy w bran­ży, zapew­nia­jąc utrzy­ma­nie wydaj­no­ści optycz­nej na pozio­mie 8K na całej dłu­go­ści ogni­sko­wej. Obiek­tyw gwa­ran­tu­je tym samym nie­zmien­nie wyso­ką jakość obra­zu w całym kadrze.
Pro­jek­tu­jąc obiek­tyw CN8x15 IASE1/P1 z myślą o spój­nych wyni­kach pra­cy, fir­ma Canon zasto­so­wa­ła w nim swo­ją słyn­ną tech­no­lo­gię cie­płych barw. Jed­nak nie tyl­ko ona łączy go z dostęp­ną gamą obiek­ty­wów fil­mo­wych mar­ki. Kolej­nym wspól­nym punk­tem jest 11-list­ko­wa przy­sło­na, któ­ra zapew­nia płyn­ny efekt bokeh. Ofe­ru­je rów­nież wyjąt­ko­wą wydaj­ność optycz­ną, a tak­że świet­ną jakość obra­zu przy pro­duk­cjach w roz­dziel­czo­ściach HDR, 4K8K. Model CN8x15 IASE1/P1 wspie­ra tak­że komu­ni­ka­cję za pośred­nic­twem moco­wa­nia EF oraz zaawan­so­wa­ne prze­chwy­ty­wa­nie meta­da­nych z obsłu­gą Cooke /i Tech­no­lo­gy™. Ponad­to jest to pierw­szy obiek­tyw Cine-Servo, któ­ry przy zasto­so­wa­niu moco­wa­nia typu PL korzy­sta z tech­no­lo­gii ZEISS eXten­ded Data™ (XD). Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu tego same­go 16-bito­we­go kode­ra, któ­ry znaj­du­je się w dostęp­nych obiek­ty­wach Cine-Servo fir­my Canon (umoż­li­wia­ją­ce­go gene­ro­wa­nie pre­cy­zyj­nych meta­da­nych doty­czą­cych pozy­cji obiek­ty­wu, zoo­mu, ostro­ści i przy­sło­ny), funk­cje infor­ma­cyj­ne oraz komu­ni­ka­cja mię­dzy CN8x15 IASE1/P1 a kame­rą sta­no­wią nie­oce­nio­ną pomoc przy two­rze­niu efek­tów wizu­al­nych oraz mate­ria­łów wir­tu­al­nych i kinowych.
Obiek­tyw Cine-Servo CN8x15 IASE1/P1 wyko­rzy­stu­je zarów­no moco­wa­nie typu EF, jak i PL. Wypo­sa­żo­no go w wydaj­ny i wyj­mo­wa­ny napęd ser­wo. Roz­wią­za­nia te umoż­li­wia­ją obsłu­gę nara­mien­ną, wygod­ną pod­czas reali­za­cji trans­mi­sji. Doce­nią ją ope­ra­to­rzy pra­cu­ją­cy w ple­ne­rze lub zaj­mu­ją­cy się elek­tro­nicz­nym gro­ma­dze­niem infor­ma­cji oraz doku­men­ta­li­ści, któ­rzy dzię­ki temu będą mogli rów­no­cze­śnie korzy­stać z akce­so­riów nie­zbęd­nych pod­czas two­rze­nia mate­ria­łów filmowych.
Wszel­kie­go rodza­ju wyda­rze­nia, w tym spor­to­we, coraz czę­ściej trans­mi­tu­je się za pomo­cą kamer wypo­sa­żo­nych w matry­ce wiel­ko­for­ma­to­we. Dzię­ki nim widzo­wie mogą śle­dzić zma­ga­nia swo­ich ulu­bio­nych dru­żyn z wyjąt­ko­wej per­spek­ty­wy. Fir­ma Canon świa­do­ma tego tren­du wpro­wa­dza na rynek EU-V3, moduł kom­pa­ty­bil­ny z mode­la­mi EOS C500 Mark IIEOS C300 Mark III. Wyko­rzy­stu­jąc kon­struk­cję obu kamer, umoż­li­wia­ją­cą ich roz­bu­do­wę, EU-V3 roz­sze­rza ich funk­cje pod kątem wie­lo­ka­me­ro­wych pro­duk­cji na żywo.
Funk­cja SDI Return, w któ­rą wypo­sa­żo­no to urzą­dze­nie, pozwa­la moni­to­ro­wać w cza­sie rze­czy­wi­stym trans­mi­sje na żywo z mik­se­ra wideo. Sygnał zwrot­ny jest prze­twa­rza­ny za pośred­nic­twem złą­czy VIDEO, EVF-V50, MON/HDMISDI-OUT. EU-V3 obsłu­gu­je rów­nież Tal­ly przez Ether­net przy uży­ciu pro­to­ko­łu XC. Gdy roz­sze­rze­nie odbie­rze sygnał Tal­ly, wyko­rzy­sta­ne mogą zostać świa­tła znaj­du­ją­ce się na kor­pu­sie kame­ry. Włą­cza się wte­dy ekra­no­wy wyświe­tlacz Tal­ly, któ­ry prze­sy­ła sygnał do urzą­dze­nia zewnętrz­ne­go przez złą­cze Hiro­se 4‑pin. Funk­cje SDI Return i Tal­ly są nie­zbęd­ne dla ope­ra­to­rów, ponie­waż dzię­ki nim wie­dzą, kie­dy kame­ra reje­stru­je obraz na żywo, a tak­że mają wgląd w bie­żą­cy sta­tus reali­za­cji produkcji.
Pod­czas korzy­sta­nia z EU-V3 na ekra­nie wyświe­tla­ją się tak­że infor­ma­cje o pozy­cji ostro­ści obiek­ty­wu (funk­cja wyma­ga kom­pa­ty­bil­ne­go obiek­ty­wu bro­ad­ca­sto­we­go lub Cine-Servo pod­łą­cza­ne­go za pośred­nic­twem 12-wty­ko­we­go złą­cza). Mier­nik pozy­cji ostro­ści, wyświe­tla­ny u góry lub po pra­wej stro­nie ekra­nu, pozwa­la użyt­kow­ni­kom wybie­rać róż­ne jej pozy­cje w zależ­no­ści od odle­gło­ści i wska­zu­je, kie­dy ręcz­nie osią­gnię­to odpo­wied­nią ostrość (na przy­kład na mecie wyścigu).
Moduł EU-V3 moż­na połą­czyć z obiek­ty­wem CN8x15 IASE1/P1, zarów­no w mode­lu EOS C500 Mark II, jak i EOS C300 Mark III.
moduł EU-V3
Opro­gra­mo­wa­nie sprzę­to­we dla Cine­ma EOS: szer­sze horyzonty
Celem wpro­wa­dze­nia nowej aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia sprzę­to­we­go Cine­ma EOS jest zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści tych urzą­dzeń w seg­men­cie trans­mi­sji na żywo reali­zo­wa­nych przez śred­nich i małych nadaw­ców. Aktu­ali­za­cja obej­mu­je kame­ry EOS C500 Mark IIEOS C300 Mark III, umoż­li­wia­jąc ich wyko­rzy­sta­nie w warun­kach pra­cy na żywo.
Naj­waż­niej­sze zmia­ny wpro­wa­dzo­ne w aktualizacji:
·  Pro­to­kół XC: inte­gra­cja z roz­wią­za­nia­mi wie­lo­ka­me­ro­wy­mi, wspar­cie dla bez­po­śred­nie­go ste­ro­wa­nia poprzez połą­cze­nia RC-IP100 i Ethernet.
·  Ulep­szo­na funk­cja AF: Obsłu­ga AF 120p/100p oraz wykry­wa­nie twa­rzy w try­bie wol­nej i szyb­kiej reje­stra­cji obrazu.
·  4‑kanałowy wyświe­tlacz audio: po wybra­niu tego try­bu wyświe­tlacz pozio­mu audio poka­że wszyst­kie czte­ry kana­ły audio.
·  Wspar­cie dla usłu­gi C2C (Came­ra to Clo­ud) fir­my Fra​me​.IO: szyb­kie prze­sy­ła­nie pli­ków wideo w ramach wspól­nej pra­cy nad mate­ria­łem fil­mo­wym (udo­stęp­nia­nie, feed­back i suge­stie reży­ser­skie na jego temat), a tak­że usłu­ga prze­sy­ła­nia z chmu­ry do kamery.
·  Obsłu­ga nowych akce­so­riów i obiek­ty­wów: współ­pra­ca kamer EOS C500 Mark IIEOS C300 Mark III zarów­no z obiek­ty­wem CN8x15 IASE1/P1, jak i roz­sze­rze­niem EU-V3, a tak­że obsłu­ga obiek­ty­wów z serii Flex Zoom.
moni­tor Canon DP-V2730
DP-V2730: moni­tor 4K HDR dla nowej generacji
DP-V2730 to zaawan­so­wa­ny, pro­fe­sjo­nal­ny moni­tor 4K HDR. Wypo­sa­żo­no go w panel 4K UHD o szczy­to­wej jasność peł­no­ekra­no­wej na pozio­mie 1000 cd/m², z tech­no­lo­gią lokal­ne­go przy­ciem­nia­nia fir­my Canon zapew­nia­ją­cą bar­dzo niski poziom czer­ni (0,001 cd/m²). Sprzęt ten stwo­rzo­no z myślą o fil­mow­cach i nadaw­cach. 27-calo­wy ekran cechu­je się wyso­ką jasno­ścią przy mini­mal­nym pozio­mie szu­mów. Dosko­na­le spraw­dzi się zarów­no na pla­nie fil­mo­wym, jak i na eta­pie post­pro­duk­cji. Nie­zwy­kła jasność, uzy­ska­na dzię­ki naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii fir­my Canon, wyraź­ne cie­nie i sze­ro­ka gama kolo­rów na całym ekra­nie – wszyst­ko to skła­da się na jakość potwier­dzo­ną cer­ty­fi­ka­tem Dolby Vision i wyso­ką oce­ną (1A) zgod­no­ści ze stan­dar­dem EBU TECH3320[1]. Model DP-V2730 wypo­sa­żo­no w zestaw wie­lo­krot­nie nagra­dza­nych narzę­dzi moni­to­ru­ją­cych, takich jak moni­tor prze­bie­gu fali, histo­gram, moni­tor lumi­nan­cji obra­zu, RGB para­de i wie­le innych. Za prze­twa­rza­nie tych danych odpo­wia­da naj­now­sza plat­for­ma fir­my Canon, wio­dą­ca w swo­jej kla­sie po wzglę­dem wydaj­no­ści. Moż­li­wo­ści tego moni­to­ra z pew­no­ścią doce­nią fil­mow­cy i reali­za­to­rzy trans­mi­sji. Zapew­nia on wyso­ką wydaj­ność w roz­dziel­czo­ści 4K HDR w każ­dych warun­kach: na pla­nach fil­mo­wych, w wozach trans­mi­syj­nych, pod­czas edy­cji post­pro­duk­cyj­nej, two­rze­nia efek­tów wizu­al­nych i korek­cji kolorów.
Model DP-V2730 posia­da wej­ście HDMI i złą­cza 12G-SDI (4x wej­ście i 5x wyj­ście), dostar­cza­ją­ce sygna­ły 10-bito­we w jako­ści 4K60P 4:2:2 1 lub 12-bito­we w 4K30P 4:4:4. Umoż­li­wia­ją one bez­pro­ble­mo­wą inte­gra­cję moni­to­ra z róż­no­rod­ny­mi pro­ce­sa­mi pro­duk­cyj­ny­mi. Ponad­to moż­na go z łatwo­ścią połą­czyć z kom­pu­te­rem, table­tem lub smart­fo­nem, a tak­że z moni­to­ra­mi fir­my Canon (poprzez LAN) za pomo­cą sie­cio­we­go zdal­ne­go inter­fej­su ste­ro­wa­nia. Ten zop­ty­ma­li­zo­wa­ny pod kątem obsłu­gi doty­ko­wej inter­fejs zapew­nia pod­gląd na żywo, szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o sygna­le oraz bez­po­śred­nią kon­tro­lę nad wej­ścia­mi, narzę­dzia­mi do moni­to­ro­wa­nia i ustawieniami[2]. Użyt­kow­ni­cy mogą rów­nież uzy­skać dostęp do funk­cji 4‑kierunkowego prze­łą­cza­nia mię­dzy wej­ścia­mi SDI. Wyma­ga to płat­ne­go roz­sze­rze­nia, któ­re wpro­wa­dza obsłu­gę roż­nych pro­ce­sów, takich jak wysy­ła­nie sygna­łu wyj­ścio­we­go do moni­to­ra reży­se­ra, zewnętrz­ny reje­stra­tor lub roz­wią­za­nia zwią­za­ne z trans­mi­sja­mi na żywo.
Udo­sko­na­lo­ne pro­duk­ty w port­fo­lio Pro AV
Obok przed­sta­wia­ne­go pakie­tu pro­duk­tów fir­ma Canon wpro­wa­dza dziś na rynek naj­now­szą kame­rę PTZCR-N700 — oraz mode­le XA65, XA60, XA75, XA70 i Canon LEGRIA HF G70. Model CR-N700 to 10-bito­wa kame­ra PTZ 4K60P 4:2:2 wypo­sa­żo­na w łącz­ność 12G-SDI, prze­zna­czo­na do reali­za­cji wyso­kiej kla­sy trans­mi­sji wideo. Mode­le XA65, XA60, XA75, XA70 i Canon LEGRIA HF G70, to nowe kom­pak­to­we kame­ry 4K z łącz­no­ścią UVC, zapro­jek­to­wa­ne z myślą o udo­stęp­nia­niu tre­ści na żywo.
__________
[1] Ocenę 1A otrzymały: współczynnik kontrastu, szczytowa luminancja, poziom czerni, jednorodność luminancji i czas opóźnienia.
[2] Do aktywacji tej funkcji wymagana jest płatna licencja.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top