Wieczór z fotografem — Krzysztof Gierałtowski

Tym razem w Wie­czo­rze z foto­gra­fem roz­ma­wia­li­śmy z Krzysz­to­fem Gie­rał­tow­skim. Wybit­nym arty­stą i czło­wie­kiem z dużym poczu­ciem humo­ru i dystan­sem do siebie.

Krzysz­tof Gie­rał­tow­ski — czło­nek Związ­ku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków ZPAF i Sto­wa­rzy­sze­nia Auto­rów ZAiKS. Czło­nek Kore­spon­dent Nie­miec­kie­go Towa­rzy­stwa Foto­gra­ficz­ne­go DGPh; Sty­pen­dy­sta pol­skie­go i holen­der­skie­go Mini­ster­stwa Kul­tu­ry, Rzą­du Repu­bli­ki Fran­cu­skiej jak też Agen­cji Infor­ma­cyj­nej USA i Fon­da­tion pour une Entra­ide Intel­lec­tu­el­le Euro­péen­ne oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Auto­rów ZAiKS. W 2007 dostał od Mini­stra Kul­tu­ry RP srebr­ny medal Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis. Lau­re­at nagro­dy K.C. Nor­wi­da 2011. Otrzy­mał Dorocz­ną Nagro­dę Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go za rok 2013 w dzie­dzi­nie sztuk wizu­al­nych. W 2014 dostał od Pre­zy­den­ta RP Krzyż Ofi­cer­ski Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, a od Mini­stra spraw Zagra­nicz­nych Odzna­kę Hono­ro­wą « Bene Meri­to » za dzia­łal­ność wzmac­nia­ją­cą pozy­cję Pol­ski na are­nie międzynarodowej.

Top