Canon wprowadza na rynek pięć wszechstronnych kamer 4K

Canon Euro­pe wpro­wa­dza dziś na rynek mode­le XA65, XA60, XA75XA70, czy­li kame­ry prze­zna­czo­ne dla pro­fe­sjo­na­li­stów, oraz model LEGRIA HF G70, opra­co­wa­ny z myślą o kre­atyw­nych użyt­kow­ni­kach. Nowe kame­ry nada­ją się do two­rze­nia fil­mów doku­men­tal­nych, mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych czy reje­stra­cji even­tów i wyda­rzeń. Dzię­ki moż­li­wo­ści reje­stro­wa­nia tre­ści w jako­ści 4K i stre­amin­gu HD UVC przez USB‑C[1] mode­le te, wypo­sa­żo­ne w zaawan­so­wa­ne funk­cje auto­fo­ku­sa i wykry­wa­nia twa­rzy, gwa­ran­tu­ją wydaj­ność, któ­ra zado­wo­li nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych użyt­kow­ni­ków. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne kame­ry umoż­li­wia­ją fil­mo­wa­nie w for­ma­cie MP4, a czte­ry mode­le pro­fe­sjo­nal­ne wspie­ra­ją tak­że for­mat XF-AVC, uła­twia­jąc tym samym reali­za­cję trans­mi­sji wideo.
Reje­stro­wa­nie obra­zu w wyso­kiej jako­ści 4K
Za pomo­cą kom­pak­to­wych kamer Canon twór­cy tre­ści z łatwo­ścią stwo­rzą mate­riał 4K w dowol­nym oto­cze­niu. Mode­le XA65/XA60XA75/XA70, wypo­sa­żo­ne w pro­ce­sor DIGIC DV6 oraz matry­cę typu CMOS (odpo­wied­nio 1/2,3” i 1,0”), reje­stru­ją obraz w jako­ści 4K UHD i Full HD, a w przy­pad­ku roz­dziel­czo­ści HD zapew­nia­ją więk­szą ostrość dzię­ki wyko­rzy­sta­niu nad­prób­ko­wa­nia. Spraw­dza­ją się przez to dosko­na­le w każ­dych warun­kach zdję­cio­wych. Kolej­ną moc­ną stro­ną urzą­dzeń jest zoom w lek­kiej obu­do­wie, któ­ry uda­ło się uzy­skać dzię­ki inte­li­gent­ne­mu ukła­do­wi optycz­ne­mu opra­co­wa­ne­mu przez fir­mę Canon. Mode­le XA65/XA60 ofe­ru­ją 20-krot­ny zoom optycz­ny, a XA75/XA70 – 15-krot­ny, co sta­no­wi odpo­wied­nik ogni­sko­wej 35mm. Wszyst­kie mode­le prze­zna­czo­ne do zasto­so­wań pro­fe­sjo­nal­nych obsłu­gu­ją 40-krot­ny zoom cyfro­wy, któ­ry roz­sze­rza się do 800x w kame­rach XA65/XA60 i do 600x w mode­lach XA75/XA70. Funk­cjo­nal­ność oma­wia­nych kamer prze­my­śla­no rów­nież pod kątem udo­sko­na­le­nia obsłu­gi, któ­rą uła­twia nowy, duży, 3,5‑calowy moni­tor LCD z pane­lem doty­ko­wym i elek­tro­nicz­ny wizjer o wyso­kiej rozdzielczości.
Pre­cy­zyj­na ostrość, sta­bil­ny obraz
Dzię­ki pre­cy­zyj­nym sys­te­mom AF fir­my Canon użyt­kow­ni­cy mode­li XA65/XA60XA75/XA70 bez tru­du uchwy­cą fil­mo­wa­nie obiek­ty i nadą­żą za akcją. Kame­ry XA75/XA70 wypo­sa­żo­ne w tech­no­lo­gię Dual Pixel CMOS AF szyb­ko i dokład­nie regu­lu­ją ostrość, co w połą­cze­niu z funk­cją Dual Pixel Focus Guide uła­twia jej ręcz­ne usta­wia­nie na obiek­cie. Seria XA65/XA60 wyko­rzy­stu­je zaawan­so­wa­ny sys­tem hybry­do­we­go AF zapew­nia­ją­cy pre­cy­zyj­ną regu­la­cję ostro­ści nawet przy sła­bym oświe­tle­niu. Wszyst­kie mode­le ofe­ru­ją regu­lo­wa­ną pręd­kość usta­wia­nia ostro­ści dla szyb­kie­go lub płyn­ne­go AF. Moż­na ją kon­tro­lo­wać tak­że za pomo­cą 3,5‑calowego wyświe­tla­cza LCD. By usta­wić ostrość, wystar­czy, że ope­ra­tor dotknie poje­dyn­cze­go punk­tu AF na wyświe­tla­czu. Jesz­cze więk­szą dokład­ność i wygo­dę zapew­nia­ją funk­cje wykry­wa­nia i śle­dze­nia twa­rzy, przy­dat­ne szcze­gól­nie, gdy ope­ra­tor musi utrzy­mać obiekt w kadrze w dyna­micz­nym śro­do­wi­sku. Pre­zen­to­wa­ne kame­ry umoż­li­wia­ją tak­że ręcz­ne usta­wia­nie ostro­ści. Słu­ży do tego pier­ścień regu­la­cji ostrości/zoomu lub — w przy­pad­ku mode­li XA75/XA70 — pier­ścień ste­ro­wa­nia na obiek­ty­wie. W uzy­ska­niu pozba­wio­ne­go drgań mate­ria­łu wideo poma­ga sys­tem 5‑osiowej sta­bi­li­za­cji obrazu.
Wszech­stron­ne for­ma­ty nagrywania
Opcje nagry­wa­nia w mode­lach XA65/XA60XA75/XA70 są bar­dzo ela­stycz­ne. Kame­ry te moż­na bez prze­szkód włą­czyć do róż­ne­go typu pro­fe­sjo­nal­nych pro­ce­sów robo­czych, nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o trans­mi­sję w for­ma­cie XF-AVC4K UHD 160Mbps przy 25P, czy o nagry­wa­nie z uży­ciem mniej­sze­go i łatwiej­sze­go w obsłu­dze kode­ka MP4 4KUHD 150Mbps przy 25P. Spe­cja­li­stycz­ne opcje nagry­wa­nia, takie jak zwol­nio­ne i przy­spie­szo­ne tem­po, wyświe­tla­nie nagry­wa­ne­go mate­ria­łu na ekra­nie z datą i godzi­ną umiesz­czo­ną na obra­zie, oraz tryb pod­czer­wie­ni umoż­li­wia­ją­cy fil­mo­wa­nie w ciem­no­ści powo­du­ją, że pre­zen­to­wa­ne kame­ry wywią­żą się z każ­de­go zada­nia. Moż­na je tak­że łatwo zin­te­gro­wać z sys­te­mem wie­lo­ka­me­ro­wym. Menu „Obraz nie­stan­dar­do­wy” pozwa­la użyt­kow­ni­kom dopa­so­wać kolo­ry­sty­kę mate­ria­łu fil­mo­we­go do usta­wień innych kamer Canon. Jeśli zaś cho­dzi o pro­fe­sjo­nal­ną reje­stra­cję dźwię­ku, mode­le XA65/XA60XA75/XA70 mają dwa wej­ścia audio XLR i wspie­ra­ją 4‑kanałowe linio­we kodo­wa­nie PCM do usta­wia­nia pozio­mu nagry­wa­ne­go dźwię­ku i czu­ło­ści wejściowej.
Udo­sko­na­lo­na łączność
Nowe pro­fe­sjo­nal­ne kame­ry fir­my Canon ofe­ru­ją sze­reg opcji łącz­no­ści, któ­re umoż­li­wia­ją pro­ste i szyb­kie prze­sy­ła­nie mate­ria­łów wideo w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Mode­le XA65/XA60XA75/XA70 mogą prze­sy­łać stru­mie­nio­wo wideo HDUVC przez USB‑C[1] za pośred­nic­twem kom­pu­te­ra. Jest to roz­wią­za­nie przy­dat­ne na przy­kład w edu­ka­cji lub pod­czas kon­cer­tów, któ­re coraz czę­ściej ofe­ru­ją obok usług bez­po­śred­nich tak­że wir­tu­al­ne. Wszyst­kie mode­le wypo­sa­żo­ne są w wyj­ście HDMI oraz ofe­ru­ją moż­li­wość rów­no­cze­sne­go two­rze­nia kopii zapa­so­wych i nie­prze­rwa­ne­go nagry­wa­nia z prze­łą­cza­niem mię­dzy dwie­ma kar­ta­mi SD. Kame­ry XA65XA75 mają ponad­to wyj­ście 3G-SDI.
Dla ambit­ne­go filmowca
Zapro­jek­to­wa­na z myślą o ambit­nych fil­mow­cach i doku­men­ta­li­stach, LEGRIA HF G70 to wie­lo­funk­cyj­na kame­ra, któ­ra ofe­ru­jąc zaawan­so­wa­ne funk­cje jest łatwa w obsłu­dze, dzię­ki cze­mu każ­dy może two­rzyć pro­fe­sjo­nal­ne mate­ria­ły. Wyko­rzy­stu­jąc matry­cę CMOS typu 1/2,3 i wyso­kiej jako­ści obiek­tyw z 20-krot­nym zoo­mem, urzą­dze­nie to reje­stru­je obraz zarów­no w jako­ści 4K UHD w for­ma­cie MP4, jak i w jako­ści HD z nad­prób­ko­wa­niem, któ­re zapew­nia nie­ska­zi­tel­ną roz­dziel­czość. Wyj­ścia HDMIUSB‑C zamie­nia­ją LEGRIA HF G70 w kame­rę inter­ne­to­wą, któ­ra spraw­dzi się świet­nie w pod­czas kon­fe­ren­cji wideo i jako narzę­dzie do udo­stęp­nia­nia tre­ści wideo onli­ne. Dostęp­ne są rów­nież dodat­ko­we try­by scen (w tym tryb noc­ny), wyświe­tla­nie nagry­wa­ne­go mate­ria­łu na ekra­nie i tryb scen audio, któ­ry dopa­so­wu­je usta­wie­nia nagry­wa­nia dźwię­ku do otoczenia.
Pakiet pro­duk­tów do trans­mi­sji i pro­duk­cji na żywo
Wraz z pre­zen­to­wa­ny­mi kame­ra­mi fir­ma Canon wpro­wa­dza na rynek pakiet pro­duk­tów do trans­mi­sji i pro­duk­cji na żywo. W jego skład wcho­dzą mode­le CR-N700, CN8x15 IASE1/P1, EU-V3DP-V2730. Naj­now­sza urzą­dze­nie PTZ fir­my Canon, CR-N700, to 10-bito­wa kame­ra PTZ 4K60P 4:2:2 wypo­sa­żo­na w łącz­ność 12G-SDI, prze­zna­czo­na do reali­za­cji wyso­kiej kla­sy trans­mi­sji wideo. Obiek­tyw CN8x15 IASE1/P1, roz­sze­rze­nie EU-V3 oraz nowa aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia sprzę­to­we­go dla linii Cine­ma EOS umoż­li­wią bez­pro­ble­mo­we włą­cze­nie kamer fil­mo­wych EOS C300 Mark IIIEOS C500 Mark II w pro­ce­sy reali­za­cji pro­duk­cji na żywo. Fir­ma Canon wzbo­ga­ca dziś tak­że swo­ją ofer­tę moni­to­rów 4K i przed­sta­wia DP-V2730, wszech­stron­ny 27-calo­wy wyświe­tlacz refe­ren­cyj­ny, któ­ry spraw­dzi się w każ­dej sytuacji.
__________
Źró­dło: mate­ria­ły prasowe
Top