Kształtując przyszłość mediów” — Sony na IBC 2022 prezentuje swoją wizję

Na trwa­ją­cych wła­śnie w Amster­da­mie (9–12 wrze­śnia) tar­gach IBC 2022 Sony pre­zen­tu­je pro­duk­ty i usłu­gi wpi­su­ją­ce się w wizję fir­my — “Kształ­tu­jąc przy­szłość mediów”. Wizja ta opie­ra się na trzech pod­sta­wach, któ­re mają kształ­to­wać przy­szłość prze­my­słu medial­ne­go oraz kre­ować eks­cy­tu­ją­ce tre­ści budzą­ce zain­te­re­so­wa­nie na całym świe­cie — Cre­ators’ Clo­ud, Networ­ked Live oraz Con­nec­ted Con­tent Acqu­isi­tion. Wpro­wa­dza­ne tech­no­lo­gie mają za zada­nie umoż­li­wiać — dzię­ki sie­ci IP —  pro­duk­cję audio­wi­zu­al­ną w dowol­nym miej­scu i na dowol­ną ska­lę, jed­no­cze­śnie sta­wia­jąc przy tym coraz bar­dziej na zrów­no­wa­żo­ny rozwój.

Cre­ators’ Cloud

Sony wpro­wa­dza dziś na rynek chmu­ro­wy eko­sys­tem narzę­dzi, usług i punk­tów inte­gra­cji, opra­co­wa­nych z myślą o bez­pie­czeń­stwie danych i skon­cen­tro­wa­nych na potrze­bach użyt­kow­ni­ków oraz ska­lo­wal­no­ści jako nowych pod­sta­wach tech­no­lo­gii pro­duk­cji mediów audio­wi­zu­al­nych. Cre­ators’ Clo­ud — to naj­now­szej gene­ra­cji plat­for­ma do pro­duk­cji audio­wi­zu­al­nej w chmu­rze, słu­żą­ca do pozy­ski­wa­nia tre­ści, ich opra­co­wa­nia, udo­stęp­nia­nia i roz­po­wszech­nia­nia – z dowol­nej sie­ci do dowol­ne­go urzą­dze­nia. Połą­czy ona już ist­nie­ją­cą, spraw­dzo­ną na ryn­ku ofer­tę chmu­ro­wych roz­wią­zań Sony – m.in. Ci czy C3 Por­tal – z nowy­mi narzę­dzia­mi, na przy­kład M2 Live, czy­li ska­lo­wal­ną usłu­gą prze­twa­rza­nia tre­ści na żywo w chmu­rze, prze­zna­czo­ną do ich roz­po­wszech­nia­nia w mode­lu OTT (Over The Top), czy też A2 Pro­duc­tion, tj. roz­wią­za­niem do pro­duk­cji audio­wi­zu­al­nej zauto­ma­ty­zo­wa­nej za pomo­cą sztucz­nej inte­li­gen­cji  uspraw­nia­ją­cym orga­ni­za­cję pra­cy pro­duk­cyj­nej i pozwa­la­ją­cym wzbo­ga­cić treści.

Networ­ked Live 

Fir­my Sony i Nevion przed­sta­wia­ją dziś sze­reg nowych usług i pro­duk­tów, któ­re przy­spie­szą roz­wój orga­ni­za­cji pra­cy nad pro­duk­cją roz­pro­szo­ną i zdal­ną: Networ­ked Live otwie­ra nowy roz­dział w dzie­dzi­nie roz­wią­zań do pro­duk­cji roz­pro­szo­nej-hybry­do­wej na miej­scu i w chmu­rze. Uła­twi on pro­duk­cję zdal­ną i roz­pro­szo­ną w opar­ciu o powszech­ną dostęp­ność sie­ci. Współ­dzie­le­nie zaso­bów mię­dzy zespo­ła­mi w róż­nych czę­ściach świa­ta pozwa­la na pro­duk­cję wyso­kiej jako­ści tre­ści na żywo oraz prze­twa­rza­nie ich z dowol­ne­go miej­sca. W ten spo­sób użyt­kow­ni­cy mogą reali­zo­wać pro­duk­cję dosłow­nie wszę­dzie, na dowol­ną ska­lę, pod­no­sząc jej jakość i uspraw­nia­jąc cały pro­ces, dzię­ki lep­sze­mu wyko­rzy­sta­niu wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów i dostęp­nych zaso­bów tech­nicz­nych –  w efek­cie gwa­ran­tu­je to dłu­go­ter­mi­no­wą ren­tow­ność pro­duk­cji mediów.

Pod­sta­wą Networ­ked Live będzie wpro­wa­dze­nie fede­ra­cyj­ne­go mode­lu orkie­stra­cji do sie­ci IP, co uła­twi trans­port tre­ści medial­nych, a tym samym ich hybry­do­we prze­twa­rza­nie i dzia­ła­nia operacyjne.

Con­nec­ted Con­tent Acquisition

Sony sta­wia na dal­szą roz­bu­do­wę moż­li­wo­ści sie­cio­wej pra­cy swo­ich kamer, dzię­ki cze­mu ich użyt­kow­ni­cy mogą wydaj­niej pra­co­wać z tre­ścia­mi już pod­czas ich nagry­wa­nia, a tym samym łatwiej reali­zo­wać pro­duk­cję mediów w spo­sób zdal­ny. W wizję tę wpi­su­je się ogło­szo­na nie­daw­no kame­ra PTZ z gamy Cine­ma Line, czy­li ILME- FR7   czy aktu­ali­za­cje i roz­wi­nię­cia funk­cji sys­te­mu kamer VENICE 2, w tym  VENICE Exten­sion Sys­tem 2 – czy­li sys­tem uła­twia­ją­cy pra­cę filmowców.

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top