Sony wprowadza VENICE Extension System 2

Sony Elec­tro­nics Inc. zapo­wia­da nowe aktu­ali­za­cje i roz­wi­nię­cia funk­cji eko­sys­te­mu kame­ry fil­mo­wej VENICE 2,  w tym pre­mie­rę VENICE Exten­sion Sys­tem 2*1 oraz aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia kame­ry do wer­sji 2.0.

VENICE Extension System 2

VENICE Extension System 2 jest rozwinięciem VENICE Extension System i zadebiutował na stoisku Sony podczas targów IBC 2022. Extension System 2 to kablowy system rozszerzenia kamery, umożliwiający odłączenie bloku przetwornika od korpusu kamery bez żadnej straty jakości rejestrowanego obrazu.

VENICE Exten­sion Sys­tem 2 róż­ni się od swo­je­go poprzed­ni­ka istot­ny­mi udo­sko­na­le­nia­mi, a co waż­ne, współ­pra­cu­je z oby­dwo­ma kame­ra­mi, zarów­no VENICE jak i VENICE 2*2. Exten­sion Sys­tem 2 ofe­ru­je ponad­to znacz­nie więk­szą mobil­ność i zgod­ność z kabla­mi o dłu­go­ści 3 lub 12m bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia wzmac­nia­cza sygnału.

Dzię­ki małej wadze i nie­wiel­kim gaba­ry­tom Exten­sion Sys­tem 2 uła­twia ope­ra­to­rom pra­cę w nie­wiel­kiej prze­strze­ni, fil­mo­wa­nie „z ręki” czy mon­taż kame­ry na kra­nach kame­ro­wych i gimbalach.

Pierw­szy VENICE Rial­to Sys­tem dał mi ogrom­ną swo­bo­dę kre­atyw­ną przy krę­ce­niu fil­mów fabu­lar­nych. Na pla­nie fil­mu »Top Gun: Mave­rick« uży­li­śmy trzech sztuk VENICE Exten­sion Sys­tem, pod­łą­czo­nych do trzech kamer. Dzię­ki kom­pak­to­wym wymia­rom sys­te­mu mogli­śmy roz­mie­ścić aż sześć kamer VENICE w kok­pi­cie myśliw­ca F‑18, aby nagrać emo­cjo­nu­ją­ce sce­ny lotu widzia­ne z per­spek­ty­wy pilo­ta. Sys­tem roz­sze­rze­nia kame­ry pozwo­lił mi więc, jako fil­mow­co­wi, roz­wi­nąć skrzy­dła bez żad­nych ogra­ni­czeń” — pod­kre­śla ope­ra­tor Clau­dio Miran­da, czło­nek ASC i zdo­byw­ca Osca­ra*3.

 Ope­ra­tor fil­mo­wy Erik Mes­ser­sch­midt*4 , tak­że lau­re­at Osca­ra, korzy­stał już z VENICE Exten­sion Sys­tem 2 na pla­nie nowe­go fil­mu. Podzie­lił się opi­nią o nowym produkcie:

VENICE 2 Rial­to jest dla mnie bar­dzo cen­nym narzę­dziem pra­cy. Dzię­ki nie­mu może­my usta­wić ten zna­ko­mi­ty prze­twor­nik tam, gdzie nie uda­ło­by się tego wcze­śniej zrobić”.

Exten­sion Sys­tem 2 ma gaba­ry­ty nie­mal iden­tycz­ne z jego pier­wo­wzo­rem, bo mie­rzy 158 × 147 × 126 mm i waży oko­ło 2,1 kg*5. Roz­sze­rza też moż­li­wo­ści ory­gi­nal­ne­go sys­te­mu — krę­cąc uję­cia na potrze­by efek­tów spe­cjal­nych za pomo­cą Exten­sion Sys­tem 2, moż­na sko­rzy­stać z umiesz­czo­ne­go w gło­wi­cy czuj­ni­ka ruchu, któ­ry wykry­wa prze­chył pio­no­wy i bocz­ny*6 kame­ry. Reje­stro­wa­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są zapi­sy­wa­ne w meta­da­nych nagra­nia, a tak­że wypusz­cza­ne są przez inter­fejs SDI kamery.

Zwięk­sze­nie funk­cjo­nal­no­ści Exten­sion Sys­tem 2 uzy­ska­no rów­nież dzię­ki doda­niu czte­rech pro­gra­mo­wal­nych przy­ci­sków na samej gło­wi­cy*7 — co spraw­dza się dosko­na­le pod­czas fil­mo­wa­nia z ręki. Przy­ci­skom moż­na przy­pi­sać róż­ne funk­cje, np. takie jak zmia­na fil­trów ND czy roz­po­czę­cie i zatrzy­ma­nie nagrywania.

Ceny i dostępność

Nowy VENICE Exten­sion Sys­tem 2 zade­biu­tu­je na ryn­ku z począt­kiem 2023 r. i będzie kosz­to­wał oko­ło 18 999,99 USD i odpo­wied­nio 18 500 EUR. Pro­dukt ten będzie dostęp­ny u auto­ry­zo­wa­nych sprze­daw­ców mar­ki Sony na tere­nie Ame­ry­ki Pół­noc­nej i Europy.

Aktualizacja firmware’u VENICE 2 do wersji 2.00

W opro­gra­mo­wa­niu kamer VENICE 2 w wer­sji 2.0 doda­no nowe funk­cje i moż­li­wo­ści, o któ­re pro­si­li pro­fe­sjo­na­li­ści fil­mo­wi — w tym nowe try­by pra­cy matry­cy, wyż­sze pręd­ko­ści nagry­wa­nia obra­zu czy funk­cje syn­chro­ni­za­cji do pra­cy ze ścian­ka­mi LED-owymi.

Nowe try­by pra­cy matry­cy i pręd­ko­ści nagry­wa­nia obrazu:

Full Fra­me*8 8,6K 17:9 Maks. 48 kl./s
  8,2K 2,39:1 Maks. 72 kl./s
  8,1K 16:9 Maks. 48 kl./s
Super 35 Ana­mor­phic*9 5,8K 4:3 Maks. 60 kl./s
Super 35 5,5K 2,39:1 Maks. 120 kl./s

 

Firm­wa­re w wer­sji 2.0 umoż­li­wi rów­nież osa­dza­nie danych LUT (Look Up Table) i CDL (Color Deci­sion Lists) w nagra­niach. Aktu­ali­za­cja uwzględ­nia też nowe funk­cje wyj­ścia na moni­tor, np. Zoom-to-Fit dla obiek­ty­wów ana­mor­ficz­nych, oraz moż­li­wość usta­wia­nia wskaź­ni­ka sta­nu nagry­wa­nia i odtwa­rza­nia obra­zu w 8 róż­nych miej­scach wokół środ­ka ekra­nu — co przy­da­je się nie­zwy­kle w try­bach ana­mor­ficz­nych z Zoom-to-Fit.

Aktu­ali­za­cja do wer­sji 2.0 dla kamer VENICE 2 doda­je nowe funk­cje wspo­ma­ga­ją­ce usta­wie­nie ostro­ści. W wer­sji 2.0 jest moż­li­wość powięk­sze­nia jed­nej z dzie­wię­ciu pozy­cji w obrę­bie wizje­ra, co uła­twia pre­cy­zyj­ne usta­wia­nie ostro­ści i nagry­wa­nie. Nowe funk­cje umoż­li­wia­ją rów­nież wypro­wa­dze­nie na moni­tor obra­zu iden­tycz­ne­go z widzia­nym w wizje­rze wraz z usta­wie­nia­mi, np. peakin­giem i zebrą*10. Ulep­szo­no rów­nież funk­cje odtwa­rza­nia. Moż­na wresz­cie zoba­czyć na obra­zie pozy­cję klat­ki odtwa­rza­ne­go wide­okli­pu, a tak­że odtwa­rzać go poklat­ko­wo. Obraz odtwa­rza­ny jest z zasto­so­wa­ny­mi meta­da­ny­mi EI.

Doda­no rów­nież funk­cje wspo­ma­ga­ją­ce pro­duk­cję wir­tu­al­ną. Wer­sja 2.0 obej­mu­je funk­cje syn­chro­ni­za­cji, w tym prze­su­nię­cie fazo­we w gen­loc­ku, dzię­ki któ­re­mu moż­na prze­su­wać arte­fak­ty wyge­ne­ro­wa­ne przez kame­rę, aby zmniej­szyć je do mini­mum. Moż­na rów­nież korzy­stać z gen­loc­ka pod­czas nagry­wa­nia w wyso­kim klat­ka­żu. *11

Aktu­ali­za­cja VENICE 2 do wer­sji 2.0 dostęp­na będzie na począt­ku 2023 r.
________________________________________________

1 Do korzystania z VENICE Extension System 2 niezbędne jest oprogramowanie sprzętowe VENICE2 Ver2.00 oraz VENICE firmware 6.3, które będzie dostępne na początku 2023 roku.
2 Kompatybilność z VENICE6KVENICE8K
3 Claudio Miranda otrzymał nagrodę Akademii w 2013 roku za najlepsze zdjęcia do filmu “Życie Pi”
42021 Nagroda Akademii za najlepsze zdjęcia do filmu “Mank”
 Z adapterem mocowania PL w przypadku użycia z blokiem sensora VENICE8K bez kabla
6 Od września 2022 roku funkcja Tilt/Roll i nagrywanie do metadanych działa tylko z VENICE 2. VENICE nie obsługuje czujnika tilt/roll ani nagrywania do metadanych i wyjścia przez SDI.
7 Od września 2022 r. dla kamery VENICE dostępny jest tylko przycisk 3.
8 Wymagana licencja pełnoklatkowa
9 Potrzebna licencja anamorficzna
10 Można również dołączyć inne funkcje
11 Genlock jest teraz dostępny, gdy częstotliwość klatek (fps) jest N‑krotnością* częstotliwości Genlock *N musi być 2 lub wyższa. Gdy N wynosi 1, Genlock nie jest dostępny

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top