Orga­ni­za­to­rzy II kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go „Moje zdję­cie z obcho­dów rocz­ni­cy Powsta­nia War­szaw­skie­go” infor­mu­ją, że w związ­ku z ogra­ni­cze­nia­mi pan­de­mii ter­min ogło­sze­nia wyni­ków kon­kur­su ule­ga prze­su­nię­ciu. Wyni­ki prac Jury zosta­ną poda­ne w naj­bliż­szym moż­li­wym terminie.

Nagro­dy w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym “Moje zdję­cie z obcho­dów 76. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”

Dla lau­re­atów kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go zosta­ły prze­wi­dzia­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:

I miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850 wraz z zapa­sem papie­ru fotograficznego

II miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850

III miej­sce: Apa­rat foto­gra­ficz­ny Nikon Cool­pix B600

Wypeł­nij formularz:


Regulamin_konkursu

 

Top