Aby wziąć udział w konkursie, należy przedstawić jedno lub kilka zdjęć z obchodów 77. Rocznicy Powstania Warszawskiego, wykonanych pomiędzy 26 lipca a 2 października 2020 r. Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisane są w regulaminie.

Nagro­dy w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym “Moje zdję­cie z obcho­dów 77. rocz­ni­cy Powsta­nia Warszawskiego”

Dla lau­re­atów kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go zosta­ły prze­wi­dzia­ne nastę­pu­ją­ce nagrody:

I miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850 wraz z zapa­sem papie­ru fotograficznego

II miej­sce: Dru­kar­ka Epson Eco­Tank L850

III miej­sce: Apa­rat foto­gra­ficz­ny Nikon Cool­pix B600

Wypeł­nij formularz:

No entries found

Na konkurs nie zgłoszono jeszcze żadnych zdjęć.

Photo contest ist over
Photo contest ist over
    
    
    

Regulamin_konkursu

 

Top