Znamy zwycięzców w kategoriach otwartej i młodzieżowej Sony World Photography Awards 2016

13 nie­zwy­kłych zdjęć zwy­cię­ża w kate­go­riach otwar­tej i mło­dzie­żo­wej Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016 — naj­więk­sze­go na świe­cie kon­kur­su fotograficznego

©Michaela Šmídová, Czech Republic, Winner, Open Competition, Nature and Wildlife, 2016 Sony World Photography Awards
©Micha­ela Šmído­vá, Czech Repu­blic, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion, Natu­re and Wil­dli­fe, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards
 • Wybo­ru doko­na­no z rekor­do­wej licz­by 230 103 zgło­szeń z ponad 180 krajów
 • Nagro­dzo­no naj­lep­sze zdję­cia w 10 kate­go­riach otwar­tych i 3 młodzieżowych
 • Zdo­byw­cy tytu­łu Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii otwar­tej i mło­dzie­żo­wej zosta­ną ogło­sze­ni 21 kwietnia
 • Zwy­cię­skie pra­ce poka­za­ne będą w lon­dyń­skim Somer­set House od 24 kwiet­nia do 10 maja
© Chaiyot Chanyam, Thailand, Winner, Open Competition Split Second, 2016 Sony World Photography Awards
© Cha­iy­ot Cha­ny­am, Tha­iland, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion Split Second, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

 

Jakość zdjęć była zna­ko­mi­ta… Oce­na tak wybit­nych foto­gra­fii poprzez ich porów­ny­wa­nie była wspa­nia­łym, choć nie­mal nie­wy­ko­nal­nym zada­niem. Mam nadzie­ję, że zwy­cię­skie pra­ce spodo­ba­ją się publicz­no­ści tak samo jak mnie” — Jael Mar­sch­ner, prze­wod­ni­czą­ca jury kon­kur­su otwartego

Ogło­szo­no zwy­cięz­ców w kate­go­riach otwar­tej i mło­dzie­żo­wej Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016: naj­więk­sze­go na świe­cie kon­kur­su foto­gra­ficz­ne­go, orga­ni­zo­wa­ne­go przez World Pho­to­gra­phy Organisation.

Na tego­rocz­ny kon­kurs nade­sła­no łącz­nie rekor­do­wą licz­bę 230 103 zdjęć ze 186 kra­jów. Ich auto­rzy rywa­li­zo­wa­li w trzech głów­nych kate­go­riach: pro­fe­sjo­nal­nej, otwar­tej i mło­dzie­żo­wej. W 10 kate­go­riach otwar­tych i trzech mło­dzie­żo­wych zgło­szo­no łącz­nie 103 005 prac. Selek­cji naj­lep­sze­go poje­dyn­cze­go zdję­cia z każ­dej kate­go­rii doko­nał zespół eks­per­tów pod prze­wod­nic­twem Jael Mar­sch­ner, byłej foto­edy­tor­ki w Time Out Lon­don / Sun­day Times Tra­vel.

©Alex Ingle, United Kingdom, Winner, Open Competition Smile, 2016 Sony World Photography Awards
©Alex Ingle, Uni­ted King­dom, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion Smi­le, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

Kon­kurs otwar­ty, obej­mu­ją­cy 10 kate­go­rii, jest prze­zna­czo­ny dla foto­gra­fów o dowol­nym pozio­mie umie­jęt­no­ści. Mło­dzież w wie­ku 12–19 lat może zgła­szać swo­je pra­ce w trzech kate­go­riach młodzieżowych.

Trzy­na­ścio­ro zwy­cięz­ców musia­ło zmie­rzyć się z ogrom­ną kon­ku­ren­cją. Więk­szość z nich nie jest zawo­do­wy­mi foto­gra­fa­mi, lecz pasjo­na­ta­mi. Lau­re­aci pocho­dzą z całe­go świa­ta, a naj­młod­szy z nich ma zale­d­wie 12 lat.

© Alexandre Meneghini, Brazil, Winner, Open Competition, People, 2016 Sony World Photography Awards
© Ale­xan­dre Mene­ghi­ni, Bra­zil, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion, People, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

Zwy­cięz­ca­mi zostali:

KONKURS OTWARTY

 • Archi­tek­tu­ra — Filip Wolak, Polska
 • Kul­tu­ra i sztu­ka — Swee Choo Oh, Malezja
 • Po retu­szu — Pedro Diaz Molins, Hiszpania
 • Sła­be świa­tło — Kei Nomiy­ama, Japonia
 • Natu­ra i dzi­ka przy­ro­da — Micha­ela Šmído­vá, Czechy
 • Pano­ra­ma — Mar­kus van Hau­ten, Niemcy
 • Ludzie — Ale­xan­dre Mene­ghi­ni, Brazylia
 • Uśmiech — Alex Ingle, Szkocja
 • Uła­mek sekun­dy — Cha­iy­ot Cha­ny­am, Tajlandia
 • Podróż — Andrej Tar­fi­la, Słowenia
©Swee Choo Oh, Malaysia, Winner, Open Competition, Arts and Culture, 2016 Sony World Photography Awards
©Swee Choo Oh, Malay­sia, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion, Arts and Cul­tu­re, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

 • Kul­tu­ra — Sepehr Jam­shi­di Fard, Iran (17 lat)
 • Śro­do­wi­sko natu­ral­ne — Ana­is Stup­ka, Wło­chy (12 lat)
 • Por­tre­ty — Sam Dela­wa­re, USA (18 lat)

Zwy­cięz­cy poszcze­gól­nych kate­go­rii otrzy­ma­ją naj­now­szy cyfro­wy sprzęt foto­gra­ficz­ny Sony, a ich pra­ce będzie moż­na oglą­dać od 22 kwiet­nia do 8 maja na wysta­wie Sony World Pho­to­gra­phy Awards w lon­dyń­skim Somer­set House. Zosta­ną one rów­nież opu­bli­ko­wa­ne w księ­dze lau­re­atów Sony World Pho­to­gra­phy Awards 2016.

© Pedro Diaz Molins, Winner, Open Competition, Enchanted, 2016 Sony World Photography Awards.
© Pedro Diaz Molins, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion, Enchan­ted, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards.

Lau­re­aci kon­ku­ru­ją jesz­cze o tytuł Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii otwar­tej i mło­dzie­żo­wej. Nazwi­ska zwy­cięz­ców całe­go kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w cza­sie uro­czy­stej gali Sony World Pho­to­gra­phy Awards, któ­ra odbę­dzie się 21 kwiet­nia w Londynie.

Nagro­dze­ni otrzy­ma­ją zapro­sze­nie do Lon­dy­nu po odbiór nagro­dy, a Foto­graf Roku w kate­go­rii otwar­tej otrzy­ma dodat­ko­wo 5000 dola­rów USA. Nazwi­ska zwy­cięz­ców w kate­go­riach pro­fe­sjo­nal­nych i zdo­byw­cy tytuł Foto­gra­fa Roku w kate­go­rii pro­fe­sjo­nal­nej rów­nież zosta­ną poda­ne 21 kwietnia.

© Andrej Tarfila, Slovenia, Winner, Open Competition Travel, 2016 Sony World Photography Awards
© Andrej Tar­fi­la, Slo­ve­nia, Win­ner, Open Com­pe­ti­tion Tra­vel, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

— Foto­gra­fia wyma­ga podwój­ne­go talen­tu — komen­tu­je prze­wod­ni­czą­ca jury kon­kur­su otwar­te­go Jael Mar­sch­ner. — Sta­no­wi połą­cze­nie sztu­ki kon­cep­tu­al­nej z umie­jęt­no­ścia­mi tech­nicz­ny­mi, a dzię­ki sta­łe­mu postę­po­wi tech­nicz­ne­mu sta­je się dostęp­na dla wszyst­kich. Jako prze­wod­ni­czą­ca jury kon­kur­su otwar­te­go mia­łam przy­jem­ność uczest­ni­czyć w selek­cji mnó­stwa zdjęć i przy­wi­lej spę­dza­nia całych dni na oglą­da­niu pięk­nych foto­gra­fii z całe­go świata.

Róż­no­rod­ność kate­go­rii kon­kur­su otwar­te­go pozwa­la zapre­zen­to­wać nie­ogra­ni­czo­ny zakres tema­tów oraz róż­ne sty­le i tech­ni­ki foto­gra­fo­wa­nia. Pra­ca spra­wia­ła mi bar­dzo dużą przy­jem­ność. Jakość zdjęć była zna­ko­mi­ta i mia­łam napraw­dę duży kło­pot z doko­na­niem wybo­ru swo­ich faworytów.

Oce­na tak wybit­nych foto­gra­fii poprzez ich porów­ny­wa­nie była wspa­nia­łym, choć nie­mal nie­wy­ko­nal­nym zada­niem. Mam nadzie­ję, że zwy­cię­skie pra­ce spodo­ba­ją się publicz­no­ści tak samo jak mnie.

© Sepehr Jamshidi Fard, Iran, Winner, Youth Competition, Culture, 2016 Sony World Photography Awards
© Sepehr Jam­shi­di Fard, Iran, Win­ner, Youth Com­pe­ti­tion, Cul­tu­re, 2016 Sony World Pho­to­gra­phy Awards

— Isto­tą Sony World Pho­to­gra­phy Awards jest kształ­ce­nie i wspie­ra­nie foto­gra­fów — doda­je Scott Gray, dyrek­tor gene­ral­ny World Pho­to­gra­phy Orga­ni­sa­tion. — Szcze­gól­nie widać to w kon­kur­sach otwar­tym i mło­dzie­żo­wym, któ­re słu­żą wyszu­ki­wa­niu i pro­mo­wa­niu fotoamatorów‑pasjonatów.

Top