Jadę do Łodzi!

Za tydzień rusza­ją „tar­gi w Łodzi”, zasta­na­wiam się, któ­ry raz już się tam będę.  Po raz pierw­szy byłem na nich w 2002 bądź 2003 roku. Czy­li w tym roku to już 14/15 raz. Film Video Foto to jedy­ne w Pol­sce tar­gi sprzę­tu foto i video a tak­że wie­lu rze­czy dooko­ła fotografii.

 

Modelko na stoisku Samsung - Łódź targi Film Video Foto fot. Szymon Glonek
Model­ko na sto­isku Sam­sung — Łódź tar­gi Film Video Foto 2009 fot. Szy­mon Glonek

 

Od sied­miu lat sły­szę, że tar­gi się koń­czą, że nie ma już, po co przy­jeż­dżać, – bo w trzech halach nie­po­łą­czo­nych ze sobą to nie ma sen­su. Pięć lat temu po raz pierw­szy FVF odby­ły się w nowej hali. Bo za mało zwie­dza­ją­cych – od dwóch lat fre­kwen­cja prze­kra­cza 14 tysię­cy osób. Na jakiej foto­gra­ficz­nej impre­zie w Pol­sce jest tyle osób? Na żad­nej! Nie ma cie­ka­wych imprez towa­rzy­szą­cych – odkąd impre­za odby­wa się w nowej hali rok rocz­nie jest coraz wię­cej wykła­dów, pre­zen­ta­cji, szko­leń, oraz wystaw foto­gra­ficz­nych. W foy­er przed halą wysta­wien­ni­czą moż­na było oglą­dać min. zdję­cia Toma­sza Toma­szew­skie­go czy zbio­ro­wą wysta­wę DIGIGRAPHIE BY EPSON. I wresz­cie od sze­ściu lat moż­na zoba­czyć rela­cje video z tar­gów w Pro­gra­mie Bez Nazwy. Pierw­sza nie była na żywo, ale już czte­ry rela­cje pro­wa­dzi­li­śmy na żywo. Łącz­nie jest to kil­ka­dzie­siąt godzin roz­mów, wywia­dów i prezentacji.

Modelki, stoisko Nikon, targi Film Video Foto 2006 fot. Krystian Bielatoiwcz
Model­ki, sto­isko Nikon, tar­gi Film Video Foto 2006 fot. Kry­stian Bielatoiwcz

Dla­cze­go o tym piszę, bo war­to same­mu sobie uświa­do­mić upły­wa­ją­cy czas. Przy oka­zji przy­po­mnia­łem sobie kil­ka faj­nych rze­czy, któ­re były na tar­gach. A po za tym, żeby zachę­cić wszyst­kich do przy­jaz­du do Łodzi. Po pierw­sze, dla­te­go, żeby nie wie­rzyć mal­kon­ten­tom – te tar­gi są napraw­dę spo­ko impre­zą. Po dru­gie żeby zoba­czyć jak zmie­nia się bran­ża foto, – co cie­ka­we­go jest dla hob­by­stów a co waż­ne­go dzie­je się w pro­fe­sjo­nal­nym świat­ku foto. Po trze­cie i to nie mniej waż­ne, żeby zoba­czyć jak zmie­nia i roz­wi­ja się mia­sto. Byłem w Łodzi w poło­wie mar­ca — jest napraw­dę duża zmia­na w sto­sun­ku do tego, co pamię­ta­cie z poprzed­nich lat. W tym roku tar­gi zapo­wia­da­ją się boga­to – spo­ro więk­szych i mniej­szych dorad­ców, z tych naj­więk­szych Olym­pus i Sony. Na sto­isku BEiK­Sa jak zwy­kle dużo sprzę­tu róż­nych firm – nie tyl­ko sprzęt video. War­to nato­miast zwró­cić uwa­gę, na ilość warsz­ta­tów, wykła­dów i pre­zen­ta­cji – na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Ja oczy­wi­ście zapra­szam na cre­ati­ve road­show, jed­nym z pro­wa­dzą­cych tam warsz­ta­ty będzie Paweł — Ci, któ­rzy widzie­li go w akcji wie­dzą, że war­to, Ci, któ­rzy jesz­cze nie, muszą się prze­ko­nać. My oczy­wi­ście będzie­my pro­wa­dzić rela­cje na żywo z tego, co się na tar­gach dzie­je. Poroz­ma­wia­my z foto­gra­fa­mi, poka­że­my, co cie­ka­we­go na sto­iskach. Bar­dzo chęt­nie poroz­ma­wia­my z wami. Jeśli będzie­cie na tar­gach podejdź­cie do nas, poga­da­my, powie­cie nam (do kame­ry) jak podo­ba­ją wam się tar­gi. Zatem do zoba­cze­nia za tydzień w Łodzi.

Modelki, Stoisko Sony, targi Film Video Foto 2009 fot. Szymon Glonek
Model­ki, Sto­isko Sony, tar­gi Film Video Foto 2009 fot. Szy­mon Glonek

P.S., Gdy szu­ka­łem zdjęć z poprzed­nich lat tar­gów, sta­ra­łem się dotrzeć do tych naj­star­szych, jakie mam, uświa­do­mi­ło mi to, jaki mam bała­gan w archi­wum, ale o tym napi­szę osob­ny wpis.

Top