Warsztaty i spotkania autorskie na Film Video Foto — Czwartek 07.04.2016

Zna­my już listę warsz­ta­tów i spo­tkań jakie będę towa­rzy­szy­ły tego­rocz­nym tar­gom Film Video Foto.

Targi Film Video Foto 2016
Tar­gi Film Video Foto 2016

11:00
Uro­czy­ste otwar­cie XVIII Tar­gi Sprzę­tu Foto­gra­ficz­ne­go, Fil­mo­we­go, Audio i Video FILM VIDEO FOTO

SALE KONFERENCYJNE (I piętro)

AULA

10.00 – 18.00
Cre­ati­ve Road­show w Łodzi
orga­ni­za­to­rzy: Aka­de­mia Niko­naData­co­lorEdu​web​.plEizoEpsonG‑Technology i Wacom

 Sala kon­fe­ren­cyj­na A

10.00 – 12.30
Naj­wyż­sza jakość fil­mo­wa­nia i foto­gra­fii w 4K, wszyst­ko o pro­duk­tach Pana­so­nic oraz warsz­ta­ty z kre­atyw­ne­go portretu.
pro­wa­dzą­cy: Michał Butryn i Miko­łaj Nowacki
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS
12.30 – 14.30

Pana­so­nic AG-DVX200 w praktyce
pro­wa­dzą­cy: Ama­de­usz Andrzejewski
orga­ni­za­to­rzy: Pana­so­nic i BEiKS

14.30 — 16.00

Zaczy­na­my kolo­ry­za­cję – DaVin­ci, Edius, Rekor­de­ry Atomos.
pro­wa­dzą­cy: Robert Trętowicz
orga­ni­za­tor: BEiKS

16.00 – 18.00

Kom­plek­so­wa Reali­za­cja Trans­mi­sji Video Tri­Ca­ster, Darim,  Tera­dek, Woz transmisyjny
pro­wa­dzą­cy: Bar­tosz Świąder
orga­ni­za­tor: BEiKS

Sala kon­fe­ren­cyj­na B

11:00 – 12:15

Nowe apa­ra­ty i obiek­ty­wy Sony

pro­wa­dzą­cy: Rafał Wyle­ga­ła i Krzysz­tof Szablisty

orga­ni­za­tor: Sony Polska

12:30 – 13:45

Foto­gra­fia na pla­nie zdję­cio­wym cyklu “Kobie­ta na krań­cu świata”

pro­wa­dzą­cy: Marek Arcimowicz

orga­ni­za­tor: Sony Polska

14:00 – 15:15

Dla­cze­go war­to foto­gra­fo­wać w Polsce?

pro­wa­dzą­cy: Tomasz Tomaszewski

orga­ni­za­tor: Sony Polska

15:30 – 16:45

Fil­mo­wa­nie w każ­dych warunkach

pro­wa­dzą­cy: Piotr Grawender

orga­ni­za­tor: Sony Polska

Sala kon­fe­ren­cyj­na C

10:15 – 11:00
X‑Rite Color­Chec­ker Pas­sport Pho­to – Dro­ga do per­fek­cyj­nej bar­wy w por­tre­cie według Pio­tra Piątka
pro­wa­dzą­cy: Piotr Piątek
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

TUTAJ JEST DWA RAZY TO SAMO CO PONIŻEJ

11:10 – 12:00
„Ura­tuj swój film” – X‑Rite Color Chec­ker Video w prak­ty­ce, czy­li jak popraw­nie i bez stre­su uży­wać wzor­ców X‑Rite Video w filmie.
pro­wa­dzą­cy: Ire­na Gru­ca-Roz­bic­ka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

12.00 – 13.00
Ruch kame­ry w pro­duk­cji fil­mo­wej. Tech­ni­ka i sprzęt
orga­ni­za­tor: Foton Accessories

13:10 – 14:10
PREPRESS-PRESS-POSTPRESS w pro­duk­cji foto­al­bu­mów i fotokalendarzy
pro­wa­dzą­cy: Andrzej Ćwi­kliń­ski – fir­ma DKS Sp. z o.o.
orga­ni­za­tor: Świat Druku

15:10 – 16:30
Kame­ra w ruchu – sekre­ty dyna­micz­nych ujęć
pro­wa­dzą­cy: Kamil Przy­by­lak “Cam‑L Studio”
orga­ni­za­tor: Win­mar, Fre­eFly Sys­tems Polska

16:30 – 17:00
Master­shot film festi­val — pierw­szy mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal fil­mów “one shot”
pro­wa­dzą­cy: Jaro­sław Żarski
orga­ni­za­tor:  Master­shot film festi­val, Winmar

17:10 – 18:00
Publicz­ny prze­gląd port­fo­lio towa­rzy­szą­cy Tar­gom Film Video Foto 2016
pro­wa­dzą­cy: Tymo­te­usz Lekler, Tomasz Sob­czak, Maciej Kossowski
orga­ni­za­tor: Łódz­kie Towa­rzy­stwo Fotograficzne

Sala kon­fe­ren­cyj­na D

10:15 – 11:00

Bły­sko­we oświe­tle­nie w foto­gra­fii — nowe pro­duk­ty mar­ki Quadra­li­te do pra­cy poza studiem

pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Woźniak

orga­ni­za­tor: Next77

11:10 — 12:00
Pod­sta­wy mon­ta­żu dla foto­gra­fów — Sony Video Vegas
pro­wa­dzą­cy: Paweł Makow­ski — mon­ta­ży­sta fil­mów doku­men­tal­nych, repor­ta­ży, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych i wideoklipów
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

12:10 – 13:00
Reali­za­cja na Żywo – Streamstar
pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Skop  i   Matej Štreba
orga­ni­za­to­rzy: Bemix Media Gro­up + JVC Streamstar

13:10 – 14:00
Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwadratowe?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

14:10 – 15:00
Foto­gra­fia pojaz­dów w ruchu. Co to jest pano­ra­mo­wa­nie, rig i jak zastą­pić go tech­ni­ka­mi cyfrowymi.
pro­wa­dzą­cy: Woj­ciech Nowak
orga­ni­za­tor: Pixonet

15:10 — 16:00
Pho­to­shop dla Foto­gra­fów od edu​web​.pl
pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Róg
orga­ni­za­tor: Edu​web​.pl

16:10 – 17:00
Dla­cze­go zdję­cia w foto­gra­fii dzie­cię­cej powin­ny być kwadratowe?
pro­wa­dzą­cy: Adam Dobro­wol­ski (Waw­rzy­niak)
orga­ni­za­tor: Naj​lep​sze​fo​to​.pl

17:10 – 18:00
Pod­sta­wy kolor­ko­rek­cji — Black­ma­gic Davin­ci Resolve
orga­ni­za­tor: Janusz Rupik PVP Sp. z o.o.  www​.cre​ati​ve​to​ols​.pl

Sala kon­fe­ren­cyj­na E
(par­ter)

10:15 – 11:00

Nowo­cze­sne roz­wią­za­nia do szyb­kie­go dru­ku zdjęć.

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksienionek

orga­ni­za­tor: Medikon

11:15 – 12:00

Łatwe i szyb­kie dru­ko­wa­nie — opro­gra­mo­wa­nie przy­spie­sza­ją­ce druk zdjęć

pro­wa­dzą­cy: Szy­mon Aksienionek

orga­ni­za­tor: Medikon

12:15 – 13:45

Rola świa­tła w foto­gra­fii katalogowej

pro­wa­dzą­cy: Grze­gorz Szafruga

orga­ni­za­tor: Medikon

14:00 – 15:30

Sce­na, świa­tło, apa­rat — zrób­my z tego film.

pro­wa­dzą­cy: Jacek Bonecki

orga­ni­za­tor: Medikon

15:45 – 17:30

Ciem­nia hybry­do­wa — prze­twa­rza­nie foto­gra­fii ana­lo­go­wej na postać cyfrową

pro­wa­dzą­cy: Karol Bagiński

orga­ni­za­tor: Medikon

Sala warsz­ta­to­wa 
(I pię­tro przy Press Roomie)

10:15 – 12:00
Spo­tka­nie z ope­ra­to­rem Yan­nem Sewerynem

pro­wa­dzą­cy: Sewe­ryn Yann
orga­ni­za­tor: Szko­ła Fil­mo­wa w Łodzi

12.30 – 15:00
Komer­cyj­na foto­gra­fia por­tre­to­wa – warsz­tat z warsz­ta­tu Pio­tra Piątka
pro­wa­dzą­cy: Piotr Piątek
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

15:00 – 16.30
„O krok bli­żej do PRO” – X‑Rite Color Chec­ker Video w prak­ty­ce, czy­li jak popraw­nie i bez stre­su uży­wać wzor­ców X‑Rite Video w fil­mie (wer­sja rozszerzona).
pro­wa­dzą­cy: Ire­na Gru­ca-Roz­bic­ka i Filip Kovčin
orga­ni­za­tor: X‑Rite Pho­to & Video

WARSZTATY ZAMKNIĘTE

16:30 – 18:00

Spo­tka­nie czy­tel­ni­ków FOTO PLUS

pro­wa­dzą­cy: Mar­cin Bójko
orga­ni­za­tor: Maga­zyn Foto Plus

Top