Zlot przyjaciół FotoCamp 2021 — Zapraszamy

Nie­ca­łe dwa tygo­dnie przed zlo­tem przy­ja­ciół Foto­Camp 2021 o tego­rocz­nych pla­nach Szy­mon Glo­nek roz­ma­wiał z Mar­kiem Arci­mo­wi­czem. Pomy­sło­daw­ca Foto­Camp jak zawsze budo­wał napię­cie powo­li odsła­nia­jąc rąb­ka tajem­ni­cy. Ale w tym roku na pew­no w tym co się będzie dzia­ło ogrom­ny udział będą mie­li uczest­ni­cy. Jaki? — posłu­chaj­cie rozmowy!
A na stro­nie www​.foto​camp​.pl moż­na przeczytać:
Jeśli robisz zdję­cia i chcesz się dowie­dzieć czy są dobre oraz czy opo­wia­da­ją histo­rię, jeże­li szu­kasz wska­zó­wek do dal­sze­go roz­wo­ju — zgłoś się do publicz­ne­go prze­glą­du port­fo­lio pod­czas zlo­tu przy­ja­ciół Foto­Cam­pu! Wyślij do 20 zdjęć — bez wzglę­du czy two­rzą one jeden pro­jekt, frag­men­ty kil­ku histo­rii lub są ze sobą nie­po­wią­za­ne. Cze­ka­my na Two­je zgło­sze­nie do 31 sierpnia.
»> ZDJĘCIA OCENIĄ
Iwo­na El Tan­bo­uli-Jabłoń­ska, Joan­na Kinow­ska, Rafał Siderski
»> PRZEGLĄD PROWADZĄ
Kata­rzy­na Hecz­ko Bodo­ra, Mate­usz Matusz­czak, Tomasz Watras
»> JAK WYGLĄDA PRZEGLĄD?
Zdję­cia zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne na dużym ekra­nie. Zosta­niesz poproszona/y o wła­sną wypo­wiedź, a publicz­ność będzie mia­ła moż­li­wość zada­wać pyta­nia. Recen­zen­ci wypo­wie­dzą się na temat Two­ich zdjęć, omó­wią tak­że czy­tel­ność tema­tu. Otrzy­masz wie­dzę nad czym war­to dalej pra­co­wać i w któ­rym kie­run­ku zmie­rzać. Masz też szan­sę wygrać publi­ka­cję w nad­cho­dzą­cym RAV•A Zine.
Top