Platinet wprowadza najszybszą na rynku kartę pamięci!

SD Express PCle 7.0

Przy­zwy­cza­ili­śmy się już do wyso­kich roz­dziel­czo­ści na ekra­nach. Doce­nia­my wyso­ką szcze­gó­ło­wość obra­zu 4K, coraz szer­sza jest też dostęp­ność takich mate­ria­łów. Nic w tym dziw­ne­go, ponie­waż apa­ra­ty, kame­ry, tak­że te umiesz­czo­ne w dro­nach czy nasze smart­fo­ny umoż­li­wia­ją nagry­wa­nie mate­ria­łów 2K, 4K a nawet 8K.

Platinet SD Express PCle 7.0

Tak wyso­ka szcze­gó­ło­wość wyma­ga znacz­nie wię­cej miej­sca na kar­cie pamię­ci. Jed­na minu­ta fil­mu w roz­dziel­czo­ści Ful­lHD zaj­mu­je na kar­cie pamię­ci ok. 100MB, zaś
w roz­dziel­czo­ści 4K600MB. Wią­że się to z koniecz­no­ścią częst­sze­go zgry­wa­nia zawar­to­ści kart na dys­ki. Szyb­kość tego pro­ce­su ma duże znaczenie.

Pla­ti­net ofe­ru­je kar­tę pamię­ci SD Express PCle 7.0 z pręd­ko­ścią odczy­tu do 870MB/s
i zapi­su do 740 MB/s

Dostęp­ne są:
Kar­ta pamię­ci SD Express 7.0 Inter­fa­ce PCle Gen3 x1 256GB w cenie 1199 zł z VAT oraz
SD Express 7.0 Inter­fa­ce PCle Gen3 x1 512GB w cenie 2399 zł z VAT

 

Infor­ma­cja prasowa

 

 

Top