Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic UwMic15

Sara­mo­nic UwMic15 to wszech­stron­ny i pro­sty w obsłu­dze zestaw do bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji dźwię­ku. Dzię­ki nie­mu osią­gniesz trans­mi­syj­ną jakość audio pod­czas reali­za­cji fil­mów na YouTu­be, stre­amów onli­ne, wywia­dów, a tak­że wystę­pów sce­nicz­nych i kon­fe­ren­cji. To świet­ny wybór zarów­no dla ama­to­rów i zawo­dow­ców. Odbior­nik RX15 i nadaj­nik TX15 zasi­la­ne są popu­lar­ny­mi bate­ria­mi AA, dzię­ki cze­mu nie musisz mar­twić się o to, że roz­ła­do­wa­ny sprzęt opóź­ni pra­cę. Urzą­dze­nia szyb­ko spa­ru­jesz za pomo­cą por­tów pod­czer­wie­ni lub funk­cji “Auto Scan”. W zesta­wie znaj­dziesz też mikro­fon kra­wa­to­wy, moco­wa­nia do paska i adap­ter umoż­li­wia­ją­cy insta­la­cję urzą­dzeń na apa­ra­cie lub sta­ty­wie. Pomo­gą rów­nież: zabez­pie­cze­nie przed przy­pad­ko­wym wyłą­cze­niem nadaj­ni­ka oraz gniaz­da mini Jack 3,5 mm z blo­ka­dą wpięcia.

[dal­sza część tek­stu pod mate­ria­łem wideo]

 

W zesta­wie do bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji dźwię­ku Sara­mo­nic UwMic15 znaj­dziesz wie­le przy­dat­nych akce­so­riów roz­sze­rza­ją­cych kom­fort Two­jej pra­cy. Spe­cjal­ny adap­ter pozwo­li zamo­co­wać odbior­nik na apa­ra­cie lub sta­ty­wie. Z kolei moco­wa­nia do paska uła­twią szyb­kie i spraw­ne prze­pi­na­nie nadaj­ni­ków pod­czas nagry­wa­nia wywia­dów, lub repor­ter­skich setek. Wszyst­kie gniaz­da mini Jack 3,5 mm wypo­sa­żo­no rów­nież w zabez­pie­cza­ją­ce blo­ka­dy, któ­re uchro­nią Cię przed nie­spo­dzie­wa­nym wypię­ciem prze­wo­dów od mikro­fo­nów, słu­cha­wek lub innych urzą­dzeń pod­łą­czo­nych do tego wszech­stron­ne­go sys­te­mu. W zesta­wie nie zabra­kło oczy­wi­ście mikro­fo­nu kra­wa­to­we­go zabez­pie­czo­ne­go pian­ko­wą osło­ną, a tak­że klip­sa zapew­nia­ją­ce­go jego wygod­ne przy­pię­cie do ubrania.

Zale­ży Ci na eks­pre­so­wym zestro­je­niu fal nadaj­ni­ka i odbior­ni­ka? Z zesta­wem UwMic15 nie musisz tra­cić cza­su na ręcz­ne szu­ka­nie odpo­wied­nich czę­sto­tli­wo­ści. Wystar­czy, że sko­rzy­stasz z por­tów pod­czer­wie­ni, któ­re znaj­du­ją się na obu­do­wach urzą­dzeń wcho­dzą­cych w skład zesta­wu. Wystar­czy je do sie­bie zbli­żyć i… goto­we! Alter­na­ty­wą dla tego roz­wią­za­nia może być inno­wa­cyj­na funk­cja “Auto Scan”, któ­ra pozwa­la wykryć obec­ność odda­lo­nych od sie­bie urzą­dzeń. Nie­za­leż­nie od tego, czy nagry­wasz vlo­gi, wywia­dy, pod­ca­sty lub fil­my doku­men­tal­ne, masz pew­ność, że syn­chro­ni­za­cja potrwa zale­d­wie kil­ku sekund. Dzię­ki temu twoi roz­mów­cy lub oso­by wystę­pu­ją­ce na sce­nie nigdy nie będą roz­pra­sza­ni dłu­gi­mi prze­rwa­mi w nagraniach.

Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic UwMic15
Sara­mo­nic UwMic15

Na obu­do­wie odbior­ni­ka RX15 znaj­dziesz gniaz­do mini Jack 3,5 mm, któ­re umoż­li­wi wygod­ne pod­łą­cze­nie słu­cha­wek. Moż­li­wość moni­to­ro­wa­nia nagry­wa­nych wywia­dów, roz­mów i wypo­wie­dzi umoż­li­wi sku­tecz­ne wychwy­ce­nie trza­sków, szu­mów lub nie­po­żą­da­nych dźwię­ków, jakich czę­sto nie da się usły­szeć pod­czas pra­cy bez moni­to­rin­gu. Odsłuch to rów­nież naj­lep­szy spo­sób na wyeli­mi­no­wa­nie pomy­łek lub prze­ję­zy­czeń. Dzię­ki moni­to­ro­wa­niu nagrań z pozio­mu słu­cha­wek masz więk­szą kon­tro­lę nad reali­zo­wa­nym materiałem!

Moż­li­we, że zda­rzy­ło Ci się kie­dyś zapo­mnieć o nała­do­wa­niu sprzę­tu zasi­la­ne­go z pozio­mu por­tu micro USB lub USB‑C. Takie sytu­acje mogą przy­czy­nić się do opóź­nień i przerw, któ­re nie są mile widzia­ne na pla­nie fil­mo­wym lub pod­czas wystę­pów sce­nicz­nych. W nie­któ­rych sytu­acjach pojem­ność wbu­do­wa­ne­go aku­mu­la­to­ra może rów­nież ogra­ni­czać czas pra­cy. Jeśli nie chcesz ryzy­ko­wać, wybierz spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia! Zestaw do bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji dźwię­ku Sara­mo­nic UwMic15 jest zasi­la­ny za pomo­cą popu­lar­nych bate­rii AA, któ­re kupisz w nie­mal każ­dym kio­sku, nie­za­leż­nie od tego, w jakim kra­ju aku­rat prze­by­wasz. W tro­sce o śro­do­wi­sko i wydat­ki możesz też wybrać aku­mu­la­to­ry o tym samym kształ­cie. Spraw­dzo­ny przez lata sys­tem zasi­la­nia to gwa­ran­cja spo­ko­ju pod­czas zdjęć!

Ogra­ni­czo­na prze­strzeń, cia­sne ubra­nie, pod któ­rym ukry­wa­my mikro­port lub boga­ta gesty­ku­la­cja roz­mów­cy – pod­czas nagry­wa­nia wywia­dów cze­ka na Cie­bie wie­le puła­pek, któ­re mogą przy­czy­nić się do nie­ocze­ki­wa­ne­go prze­rwa­nia trans­mi­sji. W przy­pad­ku sys­te­mu Sara­mo­nic UwMic15 zadba­no na szczę­ście o odpo­wied­nie zabez­pie­cze­nia. Blo­ko­wa­ne gniaz­da mini Jack 3,5 mm ochro­nią prze­wo­dy przed przy­pad­ko­wym wypię­ciem. To jed­nak nie wszyst­ko. Bar­dzo przy­dat­ną funk­cją jest rów­nież blo­ka­da włącz­ni­ka unie­moż­li­wia­ją­ca przy­pad­ko­we wyłą­cze­nie nadajnika.

Zestaw do bez­prze­wo­do­wej trans­mi­sji dźwię­ku Sara­mo­nic UwMic15 moż­na z łatwo­ścią roz­sze­rzyć o dodat­ko­we ele­men­ty, zysku­jąc jesz­cze więk­szą funk­cjo­nal­ność. W osob­nej sprze­da­ży dostęp­ny jest m.in. spe­cjal­ny nadaj­nik SR-XLR15, do któ­re­go wygod­nie pod­łą­czysz urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce gniaz­do XLR. Świet­nym wybo­rem dla woka­li­stów, pre­zen­te­rów i dzien­ni­ka­rzy będzie rów­nież bez­prze­wo­do­wy mikro­fon SR-HM15. W połą­cze­niu z nadaj­ni­kiem SR-XLR15 zyskasz wszech­stron­ne narzę­dzie słu­żą­ce do nagry­wa­nia wystę­pów scenicznych!

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top