WYJĄTKOWO PORĘCZNY OBIEKTYW NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

Pta­ki, dzi­ka przy­ro­da, samo­lo­ty, spor­ty moto­ro­we i spor­ty zimo­we: dyna­mi­ka odle­głych obiek­tów odwzo­ro­wa­na z nie­sa­mo­wi­tą wyra­zi­sto­ścią. Nowy obiek­tyw z serii S jest wytrzy­ma­ły, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle lek­ki. Użyt­kow­ni­cy mogą podą­żać za poru­sza­ją­cy­mi się obiek­ta­mi z płyn­no­ścią nie­spo­ty­ka­ną wcze­śniej przy ogni­sko­wej 800 mm.

Nikon wpro­wa­dza peł­no­klat­ko­wy super­te­le­obiek­tyw sta­ło­ogni­sko­wy NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.

 

Pełnoklatkowy superteleobiektyw stałoogniskowy NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S.
NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

 

Nie­zwy­kła zdol­ność roz­dziel­cza obiek­ty­wu z serii S pozwa­la wydo­być nawet naj­drob­niej­sze szcze­gó­ły trud­nych do uchwy­ce­nia obiek­tów – od polu­ją­cych orłów po samo­lo­ty w prze­chy­le. Obraz jest wyjąt­ko­wo ostry zarów­no pod­czas foto­gra­fo­wa­nia, jak i fil­mo­wa­nia, a auto­fo­kus dzia­ła wyjąt­ko­wo szyb­ko, płyn­nie i nie­za­wod­nie. Wbu­do­wa­ny w obiek­tyw sys­tem reduk­cji drgań gwa­ran­tu­je sta­bil­ność obra­zu, a gdy obiek­tyw jest połą­czo­ny z apa­ra­tem Z 9, syn­chro­nicz­ny VR pozwa­la wydłu­żyć czas otwar­cia migaw­ki nawet o 5,5 stop­nia. Ponad­to super­te­le­obiek­tyw współ­pra­cu­je z tele­kon­wer­te­ra­mi Z, któ­re wydłu­ża­ją ogni­sko­wą do 1120 mm lub 1600 mm.

Dzię­ki lek­kiej kon­struk­cji, któ­rą opra­co­wa­no wyko­rzy­stu­jąc zale­ty moco­wa­nia Z oraz soczew­kę Fre­sne­la (PF), użyt­kow­ni­cy mogą bez obaw zdjąć obiek­tyw NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S ze sta­ty­wu i foto­gra­fo­wać z ręki. Obiek­tyw jest oko­ło 2,3 kg lżej­szy i o 16% krót­szy od swo­je­go odpo­wied­ni­ka z moco­wa­niem F. Jego śro­dek cięż­ko­ści znaj­du­je się bli­żej kor­pu­su apa­ra­tu, co uła­twia płyn­ne pano­ra­mo­wa­nie. Foto­gra­fo­wie mogą kon­fi­gu­ro­wać funk­cje ele­men­tów ste­ru­ją­cych, a zaawan­so­wa­ne zabez­pie­cze­nie przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi chro­ni zarów­no obiek­tyw, jak i aparat.

 

Pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych cech: NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S

Pro­fe­sjo­nal­ny super­te­le­obiek­tyw: ogni­sko­wa 800 mm. Poręcz­na, lek­ka kon­struk­cja i dobre wywa­że­nie pod­czas trzymania.

Dosko­na­ła ostrość: spe­cjal­nie ukształ­to­wa­na i wypo­zy­cjo­no­wa­na soczew­ka Fre­sne­la (PF) oraz powło­ka nano­kry­sta­licz­na fir­my Nikon znacz­nie ogra­ni­cza­ją reflek­sy i fla­rę. Szkło ED i szkło SR niwe­lu­ją aber­ra­cję chro­ma­tycz­ną na całej powierzch­ni kadru.

Szyb­kie, ciche usta­wia­nie ostro­ści: AF dzia­ła szyb­ko, pre­cy­zyj­nie i bar­dzo cicho — śle­dze­nie prze­bie­ga płyn­nie, nie­za­leż­nie od tego, czy foto­gra­fu­jesz wyści­gi samo­cho­do­we, czy dzi­ką przyrodę.

Sku­tecz­na reduk­cja drgań: wbu­do­wa­ny w obiek­tyw sys­tem reduk­cji drgań gwa­ran­tu­je sta­bil­ność obra­zu. Syn­chro­nicz­ny VR pozwa­la wydłu­żyć czas otwar­cia migaw­ki nawet o 5,5 stop­nia, gdy obiek­tyw jest połą­czo­ny z apa­ra­tem Z 9.

Kon­fi­gu­ro­wal­ne ele­men­ty ste­ru­ją­ce: do wygod­nie roz­miesz­czo­nych przy­ci­sków L‑Fn oraz bez­gło­śne­go pier­ście­nia ste­ru­ją­ce­go moż­na przy­pi­sy­wać róż­ne funk­cje. Do zapi­sy­wa­nia odle­gło­ści zdję­cio­wych moż­na użyć przy­ci­sku pamięci.¹

Zaawan­so­wa­ne zabez­pie­cze­nie przed czyn­ni­ka­mi atmos­fe­rycz­ny­mi: uszczel­nie­nie wszyst­kich rucho­mych czę­ści tubu­su chro­ni przed kurzem i wil­go­cią, a gumo­wa uszczel­ka wokół moco­wa­nia obiek­ty­wu zabez­pie­cza zarów­no obiek­tyw, jak i aparat.²

Współ­pra­cu­je z tele­kon­wer­trem: ogni­sko­wą moż­na wydłu­żyć do 1120 mm sto­su­jąc TELEKONWERTERTC‑1.4x lub do 1600 mm sto­su­jąc TELEKONWERTERTC‑2.0x.

Zin­te­gro­wa­ne gniaz­do fil­tra: uła­twia wsu­wa­nie fil­trów, zapew­nia­jąc jesz­cze więk­szą kon­tro­lę w trud­nych warun­kach oświetleniowych.

Wygod­na osło­na prze­ciw­sło­necz­na: dołą­czo­na osło­na prze­ciw­sło­necz­na HB-104 jest wypo­sa­żo­na w prze­su­wa­ny zatrzask zwal­nia­ją­cy, któ­ry umoż­li­wia zdję­cie osło­ny jed­ną ręką.

 

______________________

¹ Przy­cisk pamię­ci moż­na akty­wo­wać po uak­tu­al­nie­niu opro­gra­mo­wa­nia sprzętowego.

² Nie gwa­ran­tu­je się odpor­no­ści obiek­ty­wu na pył i zachla­pa­nie we wszyst­kich sytu­acjach oraz we wszyst­kich warunkach.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top