Pełnoklatkowy obiektyw Voigtlander — APO Lanthara 35 mm f/2,0

Chro­ma­tycz­na budo­wa obiek­ty­wu Voig­tlan­der APO Lan­thar 35 mm f/2,0  zapew­nia nie­po­rów­ny­wal­ną ostrość i mikro­kon­trast — cechy waż­ne w pro­fe­sjo­nal­nej foto­gra­fii pro­duk­to­wej, kra­jo­bra­zo­wej oraz prze­my­śle filmowym.

Uni­wer­sal­na ogni­sko­wa APO Lan­tha­ra, wyno­szą­ca 35 mm, to punkt rów­no­wa­gi pomię­dzy tele­obiek­ty­wa­mi, a obiek­ty­wa­mi sze­ro­ko­kąt­ny­mi. Odro­bi­nę szer­sze spoj­rze­nie w sto­sun­ku do stan­dar­do­wych 50 mm znaj­dzie zasto­so­wa­nie w fil­mo­wa­niu oraz foto­gra­fii ulicz­nej, repor­ta­żo­wej lub pro­duk­to­wej. 35 mm to kla­sy­ka gatunku.

Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na 12-to list­ko­wa przy­sło­na umoż­li­wia­ją­ca regu­la­cję w prze­dzia­le f/2,0 – f/16 pozwa­la na uzy­ska­nie ide­al­nie okrą­głe­go otwo­ru nie tyl­ko na przy­sło­nie f/2.0, ale tak­że na innych war­to­ściach. Dzię­ki temu na zdję­ciach uzy­ska­my efekt ide­al­nie okrą­głych roz­myć w obsza­rze nieostrości.

Obiek­tyw z moco­wa­niem Z posia­da ten sam układ optycz­ny, co jego star­ci bra­cia. Został on zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do pra­cy z apa­ra­ta­mi bez­lu­ster­ko­wy­mi Nikon Z. APO Lan­thar wypo­sa­żo­ny został tak­że w układ elek­tro­nicz­ny uła­twia­ją­cy manu­al­ne ostrze­nie oraz umoż­li­wia­ją­cy prze­ka­zy­wa­nie infor­ma­cji EXIF do kor­pu­su aparatu.

 

Głów­ne cechy Voig­tlan­der APO Lan­thar 35 mm f/2,0

- apo­chro­ma­tycz­na kon­struk­cja optycz­na eli­mi­nu­ją­ca aber­ra­cję chromatyczną
— sko­ry­go­wa­ny, zapew­nia­ją­cy naj­wyż­szą jakość obra­zu układ optycz­ny wyko­rzy­stu­ją­cy ele­men­ty asferyczne
— ręcz­ne usta­wia­nie ostro­ści dla jesz­cze więk­szej precyzji
— 12 list­ko­wa przy­sło­na gwa­ran­tu­ją­ca przy­jem­ne, okrą­głe roz­my­cia w obsza­rach nieostrości
— pokry­cie obra­zem peł­no­klat­ko­wej matry­cy 35 mm
— zapro­jek­to­wa­ny do współ­pra­cy z nowo­cze­sny­mi matry­ca­mi bez­lu­ster­kow­ców Nikon Z
— nie­zwy­kle solid­na, cał­ko­wi­cie meta­lo­wa budowa
— układ elek­tro­nicz­ny zapew­nia­ją­cy komu­ni­ka­cję obiek­ty­wu z aparatem

 

Voigtlander APO Lanthar 35 mm f/2,0 do Nikon Z
Obiek­tyw Voig­tlan­der APO Lan­thar 35 mm f/2,0 do Nikon Z

Voig­tlan­der APO Lan­thar 35 mm f/2,0 do Nikon Z

Moco­wa­nie: Nikon Z
Pokry­cie obra­zem: Matry­ce peł­no­klat­ko­we (35 mm)
Ogni­sko­wa: 35 mm
Przy­sło­na mini­mal­na: f/2,0
Przy­sło­na mak­sy­mal­na: f/16
Kon­struk­cja: 11 ele­men­tów w 9 grupach
Kąt widze­nia: 62,1o
Licz­ba list­ków przy­sło­ny: 12
Mini­mal­na odle­głość ostrze­nia: 0,35 m
Wymia­ry (śred­ni­ca x dłu­gość): 67,6 mm x 70,4 mm
Śred­ni­ca fil­tra: 52 mm
Waga: 360 g
Układ elek­tro­nicz­ny zapewniający:
— Prze­ka­zy­wa­nie danych EXIF·
— Wspar­cie dla manu­al­ne­go ostrze­nia obiektywie
— Wspar­cie dla sys­te­mu sta­bi­li­za­cji obra­zu w aparacie

__________

*Obiek­tyw może nie dzia­łać popraw­nie na star­szych wer­sjach opro­gra­mo­wa­nia apa­ra­tu. Dla pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia zale­ca­my aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia ukła­do­we­go aparatu.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top