Zaproszenie na Wieczór z fotografem — Marek Czarnecki

Już 5 mar­ca 2018 odbę­dzie się kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „Wie­czór z foto­gra­fem”, orga­ni­zo­wa­ne przez Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy. Tym razem gościem będzie Marek Czar­nec­ki – zna­ny i doce­nia­ny na całym świe­cie twór­ca zdjęć pano­ra­micz­nych. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Śród­miej­skim Domu Kul­tu­ry w War­sza­wie przy al. Jero­zo­lim­skich 2 (wstęp wol­ny). Oso­by, któ­re nie mogą poja­wić się oso­bi­ście zapra­sza­my na trans­mi­sję na żywo: youtu​be​.com/​p​r​o​g​r​a​m​b​e​z​n​a​zwy

Pana Mar­ka nie zna­łem wcze­śniej oso­bi­ście, kil­ka razy widzia­łem jego foto­gra­fie. Od kie­dy zaczą­łem przy­go­to­wy­wać się do spo­tka­nia nabie­ram coraz wię­cej respek­tu przed pra­cą i osią­gnię­cia­mi nasze­go gościa. Ale mam też tro­chę smut­ku w sobie, że tak świet­ny arty­sta jest bar­dziej zna­ny i doce­nia­ny na świe­cie niż w Pol­sce. Mam nadzie­je, że nasz pro­gram przy­czy­ni się do zmia­ny tej sytu­acji – mówi Szy­mon Glo­nek, pro­wa­dzą­cy Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy.

Foto­gra­fia, na któ­rą patrzy­my nie zawsze zdra­dza jaki jest trud foto­gra­fa wło­żo­ny w jej stwo­rze­nie. Pano­ra­my są czymś takim, co faj­nie się oglą­da, w odpo­wied­nim roz­mia­rze robią olbrzy­mie wra­że­nie, ale nie zasta­na­wia­my się jak docho­dzi do ich powsta­nia. Mam nadzie­ję, że przy­bli­że­nie posta­ci Mar­ka Czar­nec­kie­go pozwo­li poznać tę trud­ną tech­ni­kę od kuch­ni. Liczy­my na zdra­dze­nie tego jak wyglą­da pra­ca na tym pozio­mie od kuch­ni — mówi Paweł Duma, współ­pro­wa­dzą­cy program.

Wie­czór z foto­gra­fem” to cykl orga­ni­zo­wa­ny przez Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy. Spo­tka­nia z foto­gra­fa­mi są orga­ni­zo­wa­ne raz w mie­sią­cu od lute­go do czerw­ca w Śród­miej­skim Domu Kul­tu­ry przy al. Jero­zo­lim­skich 2. Cykl ma za zada­nie przy­bli­żyć sze­ro­kiej publicz­no­ści czo­ło­wych pol­skich foto­gra­fów, ich foto­gra­fie, prze­by­tą dro­gę do suk­ce­su, a tak­że poka­zać skąd czer­pią inspiracje.

Top