Monitor biurowy a graficzny — czy różnicę widać gołym okiem?

Takie pyta­nie odwie­dza­ją­cym łódz­kie tar­gi Film Video Foto w 2017 roku zadał dys­try­bu­tor moni­to­rów EIZO. I oczy­wi­ście od razu na miej­scu przy­go­to­wał dwa moni­to­ry — biu­ro­wy i gra­ficz­ny aby wszy­scy odwie­dza­ją­cy mogli prze­ko­nać się sami. Moni­to­ry były tak samo ska­li­bro­wa­ne, sta­ły w tym samym oświe­tle­niu oraz wyświe­tla­ły dokład­nie to samo. O tym dla­cze­go jest róż­ni­ca mie­dzy tym co i jak wyświe­tla­ją moni­to­ry Paw­ło­wi Dumie opo­wia­da Paweł Wasz­niew­ski. War­to posłuchać.

 

Top