Czytelnicza Loża Smakosza #4

W prze­glą­da­niu archi­wal­nych gazet czas na Digi­tal Foto Video ze stycz­nia 2008.  Tema­tem nume­ru jest samo­dziel­nie odzy­ski­wa­nie utra­co­nych zdjęć. Przyj­rzę się temu za chwi­lę. Bo prze­glą­da­jąc kolej­ne kart­ki natra­fi­łem na test opi­su­ją­cy bada­nia jakie w 2007 roku zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez TNS OBOP na zle­ce­nie Pana­so­nic Pol­ska. W bada­niach tych pyta­no min. jakim sprzę­tem foto­gra­fu­je­my, czym kie­ru­je­my się przy wybo­rze apa­ra­tu, ale tak­że i to w sumie mnie zacie­ka­wi­ło, jak prze­cho­wu­je­my zdję­cia. Oka­zu­je się, że w 2007 roku aż 43% bada­nych prze­cho­wy­wa­ło zdję­cia w tra­dy­cyj­nych albu­mach! Cie­ka­we, jak to jest dziś, czy też wywo­łu­je­cie, dru­ku­je­cie swo­je zdję­cia? Napisz­cie o tym w komen­ta­rzach. Ja przy­znam, że bar­dzo lubię fizycz­ne zdję­cia. A dziś naj­czę­ściej je dru­ku­je. Wię­cej o mie­sięcz­ni­ku w mate­ria­le video:

Oczy­wi­ście to nie wszyst­ko co jest opi­sa­ne na 132 stro­nach Digi­tal Foto Video ze stycz­nia 2008 roku. Ale te tema­ty zwró­ci­ły moja naj­więk­szą uwa­gę. Bar­dzo pole­cam poczy­tać ten numer.

Top