Sony FE 24–70 mm F2.8 GM II: najmniejszy i najlżejszy na świecie zmiennoogniskowy obiektyw standardowy F2.8 będzie od czerwca dostępny u autoryzowanych dealerów Sony

Od daw­na wycze­ki­wa­ny obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II (SEL2470GM2) do apa­ra­tów bez­lu­ster­ko­wych z moco­wa­niem typu E to naj­lżej­szy na świe­cie zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw stan­dar­do­wy F2.8i. Powstał przy wyko­rzy­sta­niu naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii Sony i tak jak wszyst­kie mode­le z serii G Master odzna­cza się wyjąt­ko­wą roz­dziel­czo­ścią i pięk­nym efek­tem bokeh. Model FE 24–70 mm F2.8 GM II, pomy­śla­ny zarów­no dla foto­gra­fów, jak i auto­rów fil­mów, nale­ży do naj­bar­dziej uni­wer­sal­nych obiek­ty­wów w ofer­cie Sony.

Od wpro­wa­dze­nia przez Sony pierw­sze­go obiek­ty­wu 24–70 mm F2.8 G Master minę­ło już ponad 6 lat —mówi Yann Sal­mon Lega­gneur, dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu pro­duk­tu w dzia­le Digi­tal Ima­ging Sony Euro­pe.— W tym cza­sie zmie­ni­ły się potrze­by użyt­kow­ni­ków. Kie­ru­jąc się uwa­ga­mi i ocze­ki­wa­nia­mi śro­do­wi­ska twór­ców, zapro­jek­to­wa­li­śmy więc nowy FE 24–70 mm F2.8 GM II. Zakres ogni­sko­wych 24–70 mm cie­szy się nie­zwy­kłą popu­lar­no­ścią, dla­te­go musie­li­śmy zadbać, by użyt­kow­ni­cy tak waż­ne­go obiek­ty­wu mogli korzy­stać z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nej, udo­sko­na­lo­nej tech­no­lo­gii Sony. Dziś mamy przy­jem­ność przed­sta­wić naj­mniej­szy i naj­lżej­szy na świe­cie zmien­no­ogni­sko­wy obiek­tyw stan­dar­do­wy F2.8.

Najnowszy obiektyw Sony z mocowaniem typu E z rodziny G Master™
Obiek­tyw Sony FE 24–70 mm F2.8 GM II

 

Wyż­sza jakość obra­zu z obiek­ty­wu zmien­no­ogni­sko­we­go dorów­nu­ją­ce­go kon­struk­cjom sta­ło­ogni­sko­wym[i]

Nowy FE 24–70 mm F2.8 GM II to kom­pak­to­wy, uni­wer­sal­ny obiek­tyw, któ­ry zapew­nia wyso­ką roz­dziel­czość całe­go kadru nawet przy sze­ro­ko otwar­tej przy­sło­nie i umoż­li­wia utrwa­la­nie nie­zwy­kle ostrych, szcze­gó­ło­wych obra­zów zarów­no na foto­gra­fiach, jak i fil­mach. W cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­nej ścież­ce optycz­nej uży­to pię­ciu socze­wek asfe­rycz­nych, w tym dwóch bar­dzo pre­cy­zyj­nych XA (extre­me asphe­ri­cal), a tak­że dwóch socze­wek ze szkła ED (o bar­dzo małej dys­per­sji) i dwóch ze szkła Super ED. Na nowo opra­co­wa­no tak­że mecha­nizm usta­wia­nia ostro­ści z szy­bu­ją­cy­mi soczew­ka­mi. Połą­cze­nie tych ele­men­tów zaowo­co­wa­ło sku­tecz­ną kom­pen­sa­cją aber­ra­cji chro­ma­tycz­nej, astyg­ma­ty­zmu, dys­tor­sji i komy. W rezul­ta­cie uzy­ska­no dosko­na­łą roz­dziel­czość całe­go obra­zu, nie­za­leż­nie od usta­wie­nia ogni­sko­wej i przysłony.

Aby użyt­kow­ni­cy obiek­ty­wu FE 24–70 mm F2.8 GM II mogli uzy­skać wyraź­ne obra­zy nawet w trud­nych warun­kach oświe­tle­nia, na powierzch­nię socze­wek rów­no­mier­nie nało­żo­no powło­kę prze­ciw­od­bla­sko­wą Sony Nano AR II, wydaj­nie tłu­mią­cą odbla­ski i tzw. dusz­ki. Zaawan­so­wa­na kon­struk­cja optycz­na z nowo opra­co­wa­ną, 11-list­ko­wą przy­sło­ną koło­wą pozwa­la nato­miast pięk­nie roz­myć nie­ostre frag­men­ty obra­zu i wytwo­rzyć nie­mal ide­al­nie okrą­głe krąż­ki bokeh.

Nowy model zna­ko­mi­cie spi­su­je się tak­że pod­czas zdjęć z małej odle­gło­ści. Mini­mal­na odle­głość mię­dzy obiek­tem a matry­cą obra­zu­ją­cą wyno­si 21 cm przy ogni­sko­wej 24 mm, a 30 cm przy 70 mm. Mak­sy­mal­ne powięk­sze­nie to 0,32×.

Szyb­ki i dokład­ny sys­tem AF

Aby obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II nie­za­wod­nie usta­wiał ostrość nawet na szyb­ko poru­sza­ją­ce się obiek­ty, wypo­sa­żo­no go w czte­ry sil­ni­ki linio­we Sony XD (extre­me dyna­mic), szy­bu­ją­cy układ socze­wek ostro­ści i zaawan­so­wa­ny sys­tem ste­ro­wa­nia. Auto­ma­ty­ka ostro­ści dzia­ła tak­że pod­czas zdjęć seryj­nych z szyb­ko­ścią do 30 kl./s[ii] i nagry­wa­nia fil­mu w for­ma­cie 4K 120p.

Obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II w peł­ni wydaj­nie śle­dzi ostrość nawet po zmniej­sze­niu otwo­ru przy­sło­ny. Umoż­li­wia to zwięk­sze­nie głę­bi ostro­ści w celu wyraź­ne­go uchwy­ce­nia obiek­tów foto­gra­fo­wa­nych w try­bie zdjęć seryj­nych[iii]. Śle­dze­nie ostro­ści pod­czas zmian ogni­sko­wej dzia­ła oko­ło dwóch razy wydaj­niej niż w poprzed­nim mode­lu[iv].

Zaawan­so­wa­ne moż­li­wo­ści dla twór­czych filmowców

Obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II zna­ko­mi­cie spraw­dza się w zasto­so­wa­niach fil­mo­wych, co wyni­ka z takich cech, jak sta­ła mak­sy­mal­na przy­sło­na F2.8, nad­zwy­czaj­na wydaj­ność sys­te­mu AF, uni­wer­sal­ność w uży­ciu i duża nie­za­wod­ność. Sil­ni­ki linio­we XD i nowo opra­co­wa­ny moduł przy­sło­ny zapew­nia­ją nie­zwy­kle cichą pra­cę sys­te­mu AF. W uzy­ska­niu lep­sze­go mate­ria­łu fil­mo­we­go poma­ga też naj­no­wo­cze­śniej­sza tech­no­lo­gia obiek­ty­wów, któ­ra prze­ciw­dzia­ła zmia­nom kąta widze­nia pod­czas usta­wia­nia ostro­ści oraz zmia­nom ostro­ści i osi optycz­nej pod­czas regu­la­cji zoo­mu. Obiek­tyw jest ponad­to zgod­ny z funk­cją kom­pen­sa­cji „oddy­cha­nia”[v], dostęp­ną w wybra­nych kor­pu­sach α.

Naj­now­szy obiek­tyw jest wypo­sa­żo­ny w sys­tem ręcz­nej regu­la­cji ostro­ści Line­ar Respon­se MF. Zapew­nia on bez­po­śred­nie, powta­rzal­ne reak­cje nawet na nie­wiel­kie ruchy pier­ście­nia usta­wia­nia ostro­ści, co sta­no­wi dodat­ko­wą zale­tę w zaawan­so­wa­nych pro­duk­cjach wideo. Z kolei dedy­ko­wa­ny pier­ścień przy­sło­ny pozwa­la szyb­ko, bez­po­śred­nio powięk­szać i zmniej­szać otwór przy­sło­ny. Użyt­kow­nik może wyłą­czyć jego klik­nię­cia, aby płyn­nie zmie­niać głę­bię ostrości.

Nie­zrów­na­na poręczność

Obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie do kom­pak­to­wych kor­pu­sów Sony Alpha™ z moco­wa­niem typu E, to naj­mniej­szy i naj­lżej­szy na świe­ciei obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy 24–70 mm F2.8 w swo­jej kla­sie. Waży tyl­ko 695 gra­mów — oko­ło 20% mniej od swo­je­go poprzed­ni­ka. Jego dłu­gość zma­la­ła o 16 mm, a cał­ko­wi­ta obję­tość o mniej wię­cej 18%. W rezul­ta­cie nowy model zapew­nia jesz­cze więk­szą ela­stycz­ność i swo­bo­dę pod­czas pracy.

Nie­za­wod­ność i ulep­szo­na obsługa

Aby obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II był jesz­cze bar­dziej funk­cjo­nal­ny i wygod­ny w uży­ciu niż poprzed­nie mode­le, jego pro­jek­tan­ci uwzględ­ni­li opi­nie i suge­stie zawo­do­wych użyt­kow­ni­ków. Do wypo­sa­że­nia tego mode­lu należą:

  • Prze­łącz­nik opo­ru sta­wia­ne­go przez pier­ścień zoo­mu (dwa ustawienia)
  • Nowy pier­ścień przy­sło­ny z wyłącz­ni­kiem klik­nięć i prze­łącz­ni­kiem blo­ka­dy przysłony
  • Dwa dosto­so­wy­wa­ne przy­ci­ski blo­ka­dy ostrości
  • Pier­ścień ostro­ści zapew­nia­ją­cy bez­po­śred­nie, linio­we reak­cje na deli­kat­ne ruchy pod­czas ręcz­nej regu­la­cji ostrości
  • Nowa osło­na obiek­ty­wu z otwo­rem umoż­li­wia­ją­cym regu­la­cję koło­wych fil­trów pola­ry­za­cyj­nych (o śred­ni­cy 82 mm)
  • Prze­su­nię­ty do tyłu śro­dek cięż­ko­ści, uła­twia­ją­cy posłu­gi­wa­nie się obiektywem

Ulep­szo­na kon­struk­cja odpor­na na pył i wil­goć[vi] zwięk­sza nie­za­wod­ność pod­czas pra­cy w ple­ne­rze w trud­nych warun­kach. Przy­ci­ski i prze­łącz­ni­ki mają gumo­we uszczel­ki, a gniaz­do moco­wa­nia obiek­ty­wu jest zabez­pie­czo­ne gumo­wym pier­ście­niem. Flu­oro­wa powło­ka na przed­niej soczew­ce prze­ciw­dzia­ła osa­dza­niu się wody, tłusz­czu i innych zanie­czysz­czeń. Uła­twia też ście­ra­nie z powierzch­ni obiek­ty­wu zabru­dzeń i śla­dów po palcach.

Dostęp­ność

Nowy obiek­tyw FE 24–70 mm F2.8 GM II będzie dostęp­ny od czerw­ca u auto­ry­zo­wa­nych deale­rów Sony.

Zdję­cia wyko­na­ne nowym obiek­ty­wem FE 24–70 mm F2.8 GM II i mate­ria­ły poświę­co­ne temu i innym pro­duk­tom foto­gra­ficz­nym Sony moż­na też zna­leźć w ser­wi­sie https://​www​.sony​.pl/​a​l​p​h​a​u​n​i​v​e​rse, stwo­rzo­nym w celu kształ­ce­nia i inspi­ro­wa­nia wszyst­kich fanów mar­ki i użyt­kow­ni­ków pro­duk­tów Sony α.

 

__________________________________________

[i] Porów­na­nie wykre­sów MTF

[ii] W połą­cze­niu z apa­ra­tem α1. Tryb zdjęć seryj­nych „Hi+”. Czas otwar­cia migaw­ki nie dłuż­szy niż 1/125 s. W try­bie AF‑C czas otwar­cia migaw­ki nie dłuż­szy niż 1/250 s. Mak­sy­mal­na licz­ba kla­tek na sekun­dę zale­ży od try­bu fotografowania.

[iii] Doty­czy zgod­nych apa­ra­tów z opcją [Napęd przy. w tr. AF] usta­wio­ną na [Prio­ry­tet ostro­ści]. Infor­ma­cji o zgod­no­ści z apa­ra­ta­mi nale­ży szu­kać w witry­nie pomo­cy tech­nicz­nej Sony.

[iv] Testy Sony. W porów­na­niu z obiek­ty­wem SEL2470GM.

[v] Infor­ma­cje o zgod­no­ści poda­no pod adre­sem https://​www​.sony​.net/​d​i​c​s​/​b​r​e​a​t​h​i​ng/ Doty­czy tyl­ko try­bu fil­mo­wa­nia. Uży­cie tej funk­cji może nie­znacz­nie zmie­nić kąt widze­nia i jakość obra­zu. Nie gwa­ran­tu­je się sku­tecz­no­ści kom­pen­sa­cji we wszyst­kich sytuacjach.

[vi] Nie gwa­ran­tu­je się stu­pro­cen­to­wej odpor­no­ści na pył i wilgoć

 

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top