Wojtek Wieteska — “Travelling” to opowieść o miłości

Opo­wieść o miło­ści. O miło­ści do foto­gra­fii i o miło­ści do kobie­ty. Tak o swo­jej nowej wysta­wie i fil­mie, jaki jej towa­rzy­szy, mówi Woj­tek Wie­te­ska. Nie jest to pro­jekt. Nie jest to kre­acja rze­czy­wi­sto­ści. Jest to reje­stra­cja roku życia oraz uczu­cia w for­mie baśni.  W roz­mo­wie z Paw­łem Dumą arty­sta opo­wia­da jak powsta­wa­ły te zdję­cia, jak prze­bie­gał wybór tych któ­re oglą­da­my na wysta­wie z pośród kil­ku tysię­cy jakie powsta­ły w tym cza­sie. O czym jesz­cze roz­ma­wia­li Pano­wie — zobacz­cie w filmie.

Wysta­wę moż­na oglą­dać do 4.02.2018 w Leica 6×7 Gal­le­ry War­sza­wa, Mysia 3

A dodat­ko­wo:

8.01.2018 (ponie­dzia­łek), godz. 18.30, Pro­jek­cja fil­mu „Tra­vel­ling” i dys­ku­sja (Mysia 3, IIIp)
22.01.2018 (ponie­dzia­łek), godz. 18.30, Pro­jek­cja fil­mu „Tra­vel­ling” i dys­ku­sja (Mysia 3, IIIp)

Top