Drukowanie zdjęć w domu — EPSON L805, L850L1800

Czę­sto na forach foto­gra­ficz­nych, róż­nych gru­pach face­bo­oko­wych, po pro­stu w inter­ne­tach widzi­my pyta­nia: Czym albo jak dru­ko­wać zdję­cia w domu? Czy opła­ca się dru­ko­wać zdję­cia same­mu? Czy dru­ko­wa­ne zdję­cia są odpor­ne na świa­tło / czas? I jesz­cze wie­le podob­nych. Dla­te­go posta­no­wi­li­śmy zająć się tema­tem dru­ka­rek i dru­ko­wa­nia zdjęć. Na począ­tek pod lupę wzię­li­śmy trzy dru­kar­ki EPSON: L805 dru­kar­ka foto­gra­ficz­na A4, L850 — urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyj­ne A4L1800 — dru­kr­ka foto­gra­ficz­na A3. Wszyst­kie te dru­kar­ki łączy mię­dzy inny­mi to, że są zasi­la­ne przez 6 tuszy, któ­re uzu­peł­nia się przez pojem­nik na sta­łe zin­te­gro­wa­ny z dru­kar­ką. Co jesz­cze je łączy a czym się róż­nią? Zobacz­cie w filmie.

Top