Jaki monitor dla fotografa?

Pyta­nie, któ­re zawar­li­śmy w tytu­le bar­dzo czę­sto poja­wia się w inter­ne­tach. Wie­lu hob­by­stów ale tak­że tak­że foto­gra­fów żyją­cych z foto­gra­fii jak już wypo­sa­ży się w body, obiek­ty­wy, sta­tyw, lam­pę bły­sko­wą i jesz­cze kil­ka róż­nych nie­zbęd­nych gadże­tów zaczy­na myśleć o sprzę­cie do edy­cji zdjęć. Wte­dy poja­wia­ją się pyta­nie o zarzą­dze­nie bar­wą, o popraw­ne wyświe­tla­nie kolo­rów. O to co zro­bić, żeby dobrze przy­go­to­wać zdję­cia do dru­ku. Po za wie­dzą i odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem min. potrzeb­ny jest moni­tor. Żeby pomóc wam w wybo­rze, popro­si­li­śmy Paw­ła Wasz­niew­skie­go z Alsto­ra, fir­my któ­ra dys­try­bu­uje moni­to­ry Eizo w Pol­sce o kil­ka wska­zó­wek. W video poni­żej Paweł opo­wia­da jakie są róż­ni­ce mię­dzy dwie­ma seria­mi moni­to­rów EIZO. I pod­po­wia­da kto powi­nien się sku­pić na serii CS a dla kogo dedy­ko­wa­na jest seria CG.

Top