Wieczór z fotografem — Szymon Szcześniak

8 lute­go 2018 w War­sza­wie odbę­dzie się spo­tka­nie z cyklu „Wie­czór z foto­gra­fem”. Gościem z któ­rym będą roz­ma­wiać auto­rzy Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy będzie Szy­mon Szcze­śniak. Spo­tka­nie będzie mia­ło miej­sce w Śród­miej­skim Domu Kul­tu­ry przy al.
Jero­zo­lim­skich 2. Począ­tek o godzi­nie 19.00.

Bar­dzo lubi­my spo­tka­nia i roz­mo­wy z foto­gra­fa­mi. Każ­dy z naszych dotych­cza­so­wych roz­mów­ców zaj­mo­wał się inną foto­gra­fią. Inna była jego dro­ga do suk­ce­su. Ale za każ­dym razem dla mnie było to bar­dzo cie­ka­we i odkryw­cze spo­tka­nie. Obec­nie cze­ka nas ogrom­na zmia­na. Nie tyl­ko będzie­my trans­mi­to­wa­li nasze spo­tka­nie na żywo, ale tak­że będzie w nim bra­ła udział publicz­ność. Bar­dzo cie­szę się, że uda­ło nam się to zor­ga­ni­zo­wać – mówi Szy­mon Glo­nek, współ­twór­ca Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy.

 

Dla osób zain­te­re­so­wa­nych foto­gra­fią, nie tyl­ko w sen­sie robie­nia zdjęć ale też oglą­da­nia, bez­po­śred­ni, żywy kon­takt z auto­rem foto­gra­fii jest zawsze szcze­gól­nym prze­ży­ciem. Takie spo­tka­nie to moż­li­wość bez­po­śred­niej inte­rak­cji, bez pośred­nic­twa por­ta­li czy innych form komu­ni­ka­cji. To moż­li­wość zada­nia pytań, na któ­re trud­no było­by uzy­skać odpo­wie­dzi w inny spo­sób niż przy bez­po­śred­niej roz­mo­wie. Ta roz­mo­wa, wywiad pozwo­lą wejść głę­biej niż tyl­ko w stre­fę obra­zu, pozna­my zaple­cze, któ­re dopro­wa­dzi­ło do powsta­nia wie­lu wspa­nia­łych foto­gra­fii. Chcę poka­zać widzom, słu­cha­czom kuli­sy, ścież­ki, któ­re pro­wa­dzą do dobrych cie­ka­wych ponad­cza­so­wych foto­gra­fii. Nasz kanał na Youtu­be był już świad­kiem waż­nych roz­mów, i teraz wra­ca­my do tego for­ma­tu, mamy nadzie­ję, że zain­te­re­su­je to jak naj­szer­sze gro­no odbior­ców. — mówi Paweł Duma pro­wa­dzą­cy Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy.

Wie­czór z foto­gra­fem” to nowy cykl orga­ni­zo­wa­ny przez Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy. Spo­tka­nia z foto­gra­fa­mi będą orga­ni­zo­wa­ne raz w mie­sią­cu od lute­go do czerw­ca w Śród­miej­skim Domu Kul­tu­ry przy al. Jero­zo­lim­skich 2. Cykl, któ­ry ma za zada­nie przybliżyć
sze­ro­kiej publicz­no­ści czo­ło­wych pol­skich foto­gra­fów. Nie tyl­ko ich foto­gra­fie, ale też spo­sób na suk­ces a tak­że poka­zać skąd czer­pią inspi­ra­cje. Na spo­tka­nia jest wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na. Wszy­scy, któ­rzy nie będą mogli oso­bi­ście uczest­ni­czyć w
„Wie­czo­rze” mogą oglą­dać na żywo na kana­le na Youtu­be: Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy (youtu​be​.com/​p​r​o​g​r​a​m​b​e​z​n​a​zwy).

Szy­mon Szcze­śniak – rocz­nik 1975, pocho­dzi ze Sta­ra­cho­wic. Foto­graf por­tre­to­wy. Repre­zen­tu­je agen­cja LAF. Współ­pra­cu­je z czo­ło­wy­mi pol­ski­mi pisma­mi. Swo­je autor­skie foto­gra­fie wysta­wiał m.in. w Fuji Gal­le­ry War­sza­wa (2017), Leica Gal­le­ry Kra­ków (2013), Leica Gal­le­ry Solms (2012), gale­riach war­szaw­skich: Leica (2012), MELON (2009), Yours (2007) i OBOK ZPAF (2006) oraz w gale­rii Port Auto­no­me w Pary­żu (2004). Autor min. pro­jek­tów: — Into the Wild – por­tre­ty samot­nych miesz­kań­ców kali­for­nij­skiej Doli­ny Śmier­ci; — Egipt, Tur­cja, Maro­ko – zapis podró­ży po tytu­ło­wych kra­jach; — Czy mogę panu zro­bić zdję­cie – doku­ment o przy­pad­ko­wo spo­tka­nych mężczyznach.

Top