Monitor do obróbki zdjęć — BenQ SW320

BenQ zna­ny mie­dzy inny­mi z pro­duk­cji pro­jek­to­rów i moni­to­rów dla gra­czy roz­wi­ja tak­że swo­ją linię moni­to­rów gra­ficz­nych. Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi w 2017 roku na jed­nym ze sto­isk moż­na było zapo­znać się z naj­now­szy­mi moni­to­ra­mi do obrób­ki foto i video w tym z BenQ SW320. O szcze­gó­łach tech­nicz­nych tego moni­to­ra a tak­że o jako­ści pra­cy z nim Szy­mo­no­wi Glon­ko­wi opo­wia­da Rado­sław Witan z wzor​ni​ki​.eu.

 

Top