Jak skalibrować monitor?

Jak już hob­by­sta foto­gra­fii kupi body, kil­ka obiek­ty­wów, kar­ty pamię­ci, ple­cak, sta­tyw i inne nie­zbęd­ne akce­so­ria zaczy­na inte­re­so­wać się sprzę­tem do edy­cji zdjęć. Jed­nym sło­wem szu­ka moni­to­ra. W zależ­no­ści od budże­tu oraz swo­ich potrzeb może wybrać kil­ka moni­to­rów róż­nych pro­du­cen­tów. Miej­sce pierw­sze w pro­duk­cji moni­to­rów gra­ficz­nych wie­dzie japoń­ska fir­ma EIZO. Jed­nak po zaku­pie oka­zu­je się, żeby popra­wie pra­co­wać z kolo­rem, żeby zdję­cie były takie jak autor chce a nie przy­pad­ko­wym zbio­rem kolo­rów moni­tor trze­ba ska­li­bro­wać. I tutaj dla wie­lu foto­gra­fów zaczy­na­ją się scho­dy. Aby przy­bli­żyć wam temat kali­bra­cji popro­si­li­śmy Paw­ła Wasz­niew­skie­go z EIZO aby poka­zał jak kali­bra­cja wyglą­da krok po kro­ku. Poni­żej zoba­czy­cie mate­riał w któ­rym Paweł prze­pro­wa­dza cały pro­ces kali­bra­cji za pomo­cą kali­bra­to­ra wbu­do­wa­ne­go w moni­tor oraz za pomo­cą urzą­dze­nia zewnętrz­ne­go fir­my Spider.

Top