Jacek Poremba gościem Wieczoru z fotografem

5 kwiet­nia 2018 w Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście przy ul. Smol­nej 9 (wej­ście od al. Jero­zo­lim­skich 2) odbę­dzie się spo­tka­nie z cyklu „Wie­czór z foto­gra­fem”. Gościem wie­czo­ru będzie zna­ko­mi­ty pol­ski foto­graf — Jacek Porem­ba. Twór­ca w foto­gra­fii por­tre­to­wej i kra­jo­bra­zo­wej, ide­al­nie łączy war­to­ści arty­stycz­ne i komer­cyj­ne. Spo­tka­nie będzie trans­mi­to­wa­ne na żywo, na kana­le YT: youtu​be​.com/​p​r​o​g​r​a​m​b​e​z​n​a​zwy Popro­wa­dzą je auto­rzy Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy. Wstęp wolny.

Wieczór z Fotografem - Jacek Poremba

Tym razem spo­ty­ka­my się z foto­gra­fem, któ­re­go zdję­cia zna więk­szość Pola­ków, choć nie do koń­ca wie, że Jacek Porem­ba jest ich auto­rem. Wie­lu z nas widzia­ło jego zdję­cia na okład­kach cza­so­pism, płyt, a tak­że na pla­ka­tach w prze­strze­ni miej­skiej. Jed­nym z tema­tów naszej roz­mo­wy będzie pyta­nie o to, co czu­je twór­ca, któ­re­go pra­ce żyją wła­snym życiem – mówi Szy­mon Glo­nek, pro­wa­dzą­cy Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy.

 „Wie­czór z foto­gra­fem” to cykl orga­ni­zo­wa­ny przez Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy. Spo­tka­nia z foto­gra­fa­mi są orga­ni­zo­wa­ne raz w mie­sią­cu od lute­go do czerw­ca w Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście przy Smol­nej 9 (wej­ście od al. Jero­zo­lim­skich 2). Cykl ma za zada­nie przy­bli­żyć sze­ro­kiej publicz­no­ści czo­ło­wych pol­skich foto­gra­fów, ich foto­gra­fie, prze­by­tą dro­gę do suk­ce­su, a tak­że poka­zać skąd czer­pią inspiracje.

Jacek Porem­ba

Uro­dzo­ny w 1966 roku w Łodzi, pol­ski foto­graf o nie­oce­nio­nym doświad­cze­niu. Spe­cja­li­zu­je się w por­tre­tach, modzie i foto­gra­fii rekla­mo­wej. Współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi pol­ski­mi maga­zy­na­mi i agen­cja­mi rekla­mo­wy­mi. Chęt­nie dzie­li się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem pod­czas autor­skich warsz­ta­tów. W 2001 roku pod­czas wypra­wy do Suda­nu roz­po­czął autor­ski cykl „Kra­jo­bra­zy” i Por­tre­ty” doku­men­tu­ją­cy fan­ta­stycz­ne miej­sca i spo­tka­nia ze wspa­nia­ły­mi ludź­mi, uzu­peł­nia­jąc mate­riał pod­czas kolej­nych wizyt w tym kra­ju. Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu i sile wewnętrz­ne­go spo­ko­ju uzna­ny jest za foto­gra­fa reali­zu­ją­ce­go naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce zada­nia, wymu­sza­ją­ce dzia­ła­nie pod pre­sją cza­su oraz w eks­tre­mal­nych warun­kach tech­nicz­nych i ducho­wych. Wie­lo­krot­nie powta­rza, że zdję­cia są efek­tem inspi­ra­cji i pra­cy umy­słu foto­gra­fa, a apa­rat to tyl­ko skom­pli­ko­wa­ne narzę­dzie pra­cy. W cza­sach łatwej dostęp­no­ści medium, jakim jest foto­gra­fia, zda­rza nam się o tym zapo­mi­nać i nie sza­no­wać kolej­nych naci­śnięć spustu.

Sta­le współ­pra­cu­je z pol­ski­mi maga­zy­na­mi: Twój Styl, Play­boy, Pani, Gala. Do jego naj­waż­niej­szych klien­tów nale­żą: PKO TFI, WBK Bank Zachodni,Millenium Bank, Casio, Atlan­tic, Smir­noff, Cho­pin Vod­ka, Abso­lut, Kin­der­De­li­ce, Polkom­tel, Dove, L’o­re­al, T‑Mobile, Lions Bank i wie­le innych

Part­ne­rem cyklu „Wie­czór z Foto­gra­fem” jest pro­du­cent moni­to­rów gra­ficz­nych EIZO.

Top