Wieczór z fotografem — Jacek Poremba — zaproszenie

5 kwiet­nia w czwar­tek 0 19.00 w Domu Kul­tu­ry Śród­mie­ście w War­sza­wie odbę­dzie się spo­tka­nie z cyklu “Wie­czór z foto­gra­fem”. Gościem auto­rów Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy będzie Jacek Porem­ba, zna­ny z foto­gra­fii por­tre­to­wej, rekla­mo­wej oraz kra­jo­bra­zu. Part­ne­rem cyklu wie­czór z foto­gra­fem jest EIZO. Zapra­sza­my wszyst­kich do udzia­łu w spotkaniu.

Top