Pierwsze wrażenia — Nikon D7500

Tuż po ogło­sze­niu przez Niko­na wpro­wa­dze­nia do port­fo­lio swo­ich pro­duk­tów lustrzan­ki cyfro­wej dla zaawan­so­wa­nych hob­by­stów D7500 uda­ło się nam dostać przed­pro­duk­cyj­ny apa­rat. Na szyb­ko posta­no­wi­li­śmy porów­nać go z poprzed­ni­ka­mi. Paweł Duma przy­glą­dał się jakie są róż­ni­ce mię­dzy nowym body a lustrzan­ką D7200. O podo­bień­stwach i róż­ni­cach jakie zoba­czył przy pierw­szym zapo­zna­niu się z apa­ra­tem może­cie zoba­czyć w mate­ria­le video.

 

Top