Nowy bezlusterkoweic Canon EOS M50

26 lute­go 2018 roku Canon zapre­zen­to­wał nowe­go bez­lu­ster­kow­ca. Model któ­ry ma zapeł­nić śro­dek w port­fo­lio. Odwie­dzi­li­śmy z kame­rą sie­dzi­bę Canon Pol­ska i popro­si­li­śmy o kil­ka słów na temat tego apa­ra­tu Rober­ta Woźniaka.

 

Canon M50 ma matry­cę 24,1 mega­pik­se­li. W apa­ra­cie umiesz­czo­ny jest pro­ce­sor obra­zu DIGIC 8. Apa­rat robi 10 kla­tek na sekun­dę oraz ma moż­li­wość krę­ce­nia fil­mów w roz­dziel­czo­ści 4K.

Top