Weź udział w warsztatach fotografii portretowej w studio — podstawy

Razem z Fomei zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w orga­ni­zo­wa­nych przez nas warsz­ta­tach foto­gra­fii por­tre­to­wej w stu­dio. Pod­czas szko­leń, któ­re będą nagry­wa­ne i wyemi­to­wa­ne na kana­le Foto­gra­ficz­ne­go Pro­gra­mu Bez Nazwy uczest­nik pozna pod­sta­wy foto­gra­fii por­tre­to­wej. Aby wziąć udział w warsz­ta­cie trze­ba mię­dzy 16 a 24 lute­go 2018 w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem zamie­ścić autoportret.Więcej o wyda­rze­niu mówi Szy­mon Glo­nek w video.

 

Warsz­ta­ty popro­wa­dzi Paweł Duma. Z wybra­ną oso­bą spo­tka­my się w stu­dio w War­sza­wie mię­dzy 28 lute­go a 8 mar­ca 2018. Dojazd do War­sza­wy jest na koszt oso­by, któ­ra zosta­nie wybra­na. Warun­kiem któ­rzy jesz­cze trze­ba speł­nić jest wyra­że­nie zgo­dy na publi­ka­cję wize­run­ku w Foto­gra­ficz­nym Pro­gra­mie Bez Nazwy. Uczest­nik może przy­je­chać z wła­snym mode­lem / model­ką jeśli nie ma takiej oso­by to orga­ni­za­to­rzy zapewnią.

Top