Canon EOS 1DX Mark II kontra Nikon D5

Odwiecz­na woj­na mię­dzy hob­by­sta­mi a cza­sa­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi. Canon czy Nikon? Któ­ra fir­ma pro­du­ku­je lep­sze apa­ra­ty cyfro­we? Któ­ra lustrzan­ka lepiej odwzo­ro­wu­je kolo­ry? Czy­je obiek­ty­wy lepiej rysu­ją? Ile jesz­cze pytań padło na forach, gru­pach i róż­nych stro­nach? A ile sta­now­czych odpo­wie­dzi potwier­dza­ją­cych wyż­szość uży­wa­ne­go przez odpo­wia­da­ją­ce­go sys­te­mu. W związ­ku z tym i my posta­no­wi­li­śmy przej­rzeć się i osta­tecz­nie wybrać kró­la, zwy­cięz­cę tej roz­gryw­ki. Aby to zro­bić, porów­na­li­śmy dwa topo­we mode­le — Cano­na 1DX Mark II oraz Nikon D5. Jeste­ście cie­ka­wi kto wygrał? Wszyst­ko w fil­mie poniżej.

 

A jak jest Two­im zda­niem? Zostaw komentarz.

 

Top