WARSZTATY FOTOGRAFICZNE przy Balonowych Mistrzostwach Polski 2022

Przed nami nie­zwy­kle wido­wi­sko­wa impre­za — Balo­no­we Mistrzo­stwa Pol­ski 2022 i bar­dzo atrak­cyj­ne warsz­ta­ty! Będzie­my tam i mamy nadzie­ję, że się spotkamy!

W dniach 21–23 Lip­ca 2022 roku (czwar­tek – sobo­ta z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia o finał nie­dziel­ny) — ta wyjąt­ko­wa impre­za po raz kolej­ny poja­wia się w kalen­da­rzu wyda­rzeń foto­gra­ficz­nych Juras­sic­Pho­to­Te­am (Juraj­ski Festi­wal Foto­gra­ficz­ny / Pho­to­Sum­mer­Day / Juraj­skie Warsz­ta­ty). W pro­gra­mie zapla­no­wa­no foto­gra­fię spor­to­wą, foto­gra­fię repor­ta­żo­wą, foto­gra­fię kra­jo­bra­zo­wą oraz foto­gra­fię por­tre­to­wą we współ­pra­cy z gru­pa­mi sportowymi.

Warsz­ta­ty dedy­ko­wa­ne są dla zaawan­so­wa­nych foto­gra­fów jak i ama­to­rów. Spo­tka­nia ze wspa­nia­ły­mi foto­gra­fa­mi oraz amba­sa­do­ra­mi marek fotograficznych.

Warsz­ta­ty odbę­dą się w dwóch miej­scach w Hote­lu Faj­kier Wellness&SPA w Lgo­cie Muro­wa­nej k/Kroczyc „Hotel Przy­ja­zny Foto­gra­fii” oraz na miej­scu orga­ni­za­cji impre­zy czy­li w Gmi­nie Olsz­tyn oraz Janów i jej oko­li­cach — w zależ­no­ści od prze­wi­dy­wa­ne­go miej­sca startu.

Zna­my już wszyst­kich pro­wa­dzą­cych a są nimi wspa­nia­li foto­gra­fo­wie z całej Polski:

Tomasz Mar­kow­ski — Amba­sa­dor Sony Pol­ska Paweł Uchor­czak — Ama­sa­dor NiSi Maja Kupi­du­ra Amba­sa­dor Quadra­li­te Pol­ska Piotr Wró­blew­ski — Amba­sa­dor Sig­ma Pol­ska Mar­cin Bój­ko — Digi­tal Foto Video Adam Lau­be — Quadra­li­te Polska

Dariusz Machu­ra — Amba­sa­dor FOMEI Pol­ska Grze­gorz Maciąg — Juras­sic Pho­to Team

 

WSTĘPNY PROGRAM

DZIEŃ 1. Czwartek

- Spo­tka­nia autor­skie i przy­go­to­wa­nia do tematu

- Foto­gra­fia Kra­jo­bra­zo­wa / Foto­gra­fia sportowa

DZIEŃ 2. Piątek

- Repor­taż przy­go­to­wa­nia zawod­ni­ków oraz Balo­ny w uję­ciu krajobrazowym

- Warsz­ta­ty prak­tycz­ne w plenerze

- Spo­tka­nia autor­skie i obróbka

DZIEŃ 3. Sobota

- Repor­taż przy­go­to­wa­nia zawod­ni­ków oraz Balo­ny w uję­ciu krajobrazowym

- Wydru­ki prac uczestników

Wyda­rze­nie zosta­ło obję­te Patro­na­tem  Medial­nym: TVP3 Kato­wi­ce, Radio Zawier­cie, Digi­tal Foto Video, Foto­gra­ficz­ny Pro­gram Bez Nazwy, Foto­gra­fia Dla Cie­ka­wych, Obiek­tyw­nie Ślą­skie oraz Zawier­cie 112.

Bliż­sze infor­ma­cje na stro­nie BALO​NO​WE​FO​TO​.PL

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top