Nowa generacja monitorów Sony Bravia

Fir­ma Sony wpro­wa­dza inno­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne w zakre­sie jako­ści 4K HDR, 8K HDR, OLEDQD-OLED. Moni­to­ry dostęp­ne w roz­mia­rach od 42” do 85” — są prze­zna­czo­ne do pro­fe­sjo­nal­nych zasto­so­wań. Nowe mode­le: Z9K, A80K, 90K95K, X80K, 81K, 85K95K są wypo­sa­żo­ne we wszyst­kie funk­cje i tech­no­lo­gie, któ­rych moż­na ocze­ki­wać od moni­to­rów BRAVIA, dzię­ki cze­mu są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla biur kor­po­ra­cyj­nych, kam­pu­sów uni­wer­sy­tec­kich i skle­pów detalicznych.

 

Naszym celem jest dostar­cza­nie naszym klien­tom naj­lep­szych w swo­jej kla­sie pro­duk­tów i roz­wią­zań, a wraz z wpro­wa­dze­niem tych nowych mode­li po raz kolej­ny daje­my naszym klien­tom sze­ro­ki wybór roz­mia­rów, jako­ści i cen, któ­re odpo­wia­da­ją ich potrze­bom i wyma­ga­niom” – komen­tu­je Damien Weis­sen­bur­ger, dyrek­tor fir­my Pro­fes­sio­nal Displays & Solu­tions Euro­pe. „Nasza sze­ro­ka ofer­ta moni­to­rów BRAVIA to dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla sys­te­mów komu­ni­ka­cji wizu­al­nej, prze­zna­czo­ne do efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji z pra­cow­ni­ka­mi, stu­den­ta­mi i klientami”.

 

W naj­now­szej linii:

Z9K 8K HDR zapew­nia wyjąt­ko­we wra­że­nia wizu­al­ne dzię­ki dosko­na­łym obra­zom w jako­ści 8K HDR, łatwej obsłu­dze i naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii wypo­sa­żo­nej w uni­kal­ny napęd XR Bac­kli­ght Master Dri­ve. Całość zasi­la­na jest pro­ce­so­rem Cogni­ti­ve Pro­ces­sor XR™, co zapew­nia żywe obra­zy o wyso­kim kon­tra­ście. Model Z9K, dostęp­ny w roz­mia­rach 75” i 85”, gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­we efek­ty kon­tra­stu. Zapew­nia to ekran z serii Mini LED 8K i jego wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia XR Bac­kli­ght Master Dri­ve. Dzię­ki tym para­me­trom otrzy­mu­je­my żywe obra­zy o wyso­kiej ostro­ści, peł­ne drob­nych szcze­gó­łów, boga­tych kolo­rów i spek­ta­ku­lar­ne­go kontrastu.

A95K QD-OLED poznaj zale­ty nowe­go pane­lu OLED (QD-OLED) z tech­no­lo­gią XR Tri­lu­mi­no­us Max i jedy­nym w swo­im rodza­ju pro­ce­so­rem Cogni­ti­ve Pro­ces­sor XR™ w mode­lu A95K, aby zoba­czyć żywe, kon­tra­sto­we obra­zy 4K. Dzię­ki milio­nom poje­dyn­czych, samo­świe­cą­cych pik­se­li, dostrze­żesz wię­cej kolo­rów niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej, doświad­cza­jąc zupeł­nie nowych wra­żeń pod­czas oglą­da­nia. Ele­ganc­ki, o mini­ma­li­stycz­nej kon­struk­cji, model A95K, będzie dostęp­ny w roz­mia­rach 55″ i 65″.

Mode­le Z9KA95K będą wypo­sa­żo­ne w BRAVIA CAM, nowo opra­co­wa­ną ory­gi­nal­ną kame­rę fir­my Sony, któ­ra roz­po­zna­je miej­sce, w któ­rym sie­dzi użyt­kow­nik, i odpo­wied­nio opty­ma­li­zu­je obraz i dźwięk. BRAVIA CAM ofe­ru­je tak­że ste­ro­wa­nie gesta­mi, czat wideo i wie­le innych inno­wa­cyj­nych, nowych rozwiązań.

A90K 4K OLED – dopeł­nia­jąc styl dźwię­kiem, model A90K OLED 4K HDR może pochwa­lić się spek­ta­ku­lar­nym obra­zem dzię­ki tech­no­lo­gii XR Tri­lu­mi­no­us Pro w połą­cze­niu z tech­no­lo­gią Aco­ustic Sur­fa­ce Audio+ zapew­nia­ją­cą kino­wy odbiór aku­stycz­ny dźwię­ku. Model dostęp­ny w roz­mia­rach 42″ lub 48″.

A80K 4K OLED – nadaj impo­nu­ją­cy wygląd swo­im wizu­ali­za­cjom Digi­tal Signa­ge dzię­ki sty­li­zo­wa­ne­mu, w peł­ni funk­cjo­nal­ne­mu mode­lo­wi A80K z ekra­nem 55’‘, 65″ lub 77’’. Ten model łącząc jasną, wspa­nia­łą jakość obra­zu OLED 4K z Cogni­ti­ve Pro­ces­sor XR™, sta­no­wić będzie impo­nu­ją­cy doda­tek do każ­de­go śro­do­wi­ska kor­po­ra­cyj­ne­go, edu­ka­cyj­ne­go lub handlowego.

X95K 4K Mini LED – to połą­cze­nie dosko­na­łe­go obra­zu i dźwię­ku z ekra­nem 4K HDR o prze­kąt­nej 65”, 75” lub 85” i wyso­kiej kla­sy pła­skiej kon­struk­cji, któ­ra zapew­nia sku­pie­nie uwa­gi każ­dej publicz­no­ści. Pro­ce­sor Cogni­ti­ve Pro­ces­sor XR™ prze­no­si obraz i dźwięk na zupeł­nie nowy poziom, wzmac­nia­jąc kolo­ry, kon­trast, wyra­zi­stość i ruch.

X80K, X81K & X85K 4K HDR – moni­to­ry te ofe­ru­ją boga­te w kolo­ry obra­zy o wyso­kiej jako­ści i kon­tra­ście, 4K HDR dzię­ki tech­no­lo­gii 4K X‑Reality PRO. Model X80K jest dostęp­ny w roz­mia­rach od 43’‘ do 65″, model X81K w roz­mia­rze 75’’, a model X85K w roz­mia­rze 85″ – to moni­to­ry, któ­re zaspo­ko­ją potrze­by w każ­dej przestrzeni.

Nowe mode­le będą dostęp­ne latem 2022 roku.

Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój w cen­trum uwa­gi fir­my Sony

Wraz z rosną­cym zapo­trze­bo­wa­niem na jesz­cze więk­sze ekra­ny tele­wi­zyj­ne poja­wia się tak­że ryzy­ko więk­sze­go zuży­cia zaso­bów i ener­gii. Fir­ma Sony anga­żu­je się w dzia­ła­nia na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, począw­szy od pro­ce­su opra­co­wy­wa­nia pro­duk­tów aż po sam odbiór obra­zu, a jej glo­bal­ny plan śro­do­wi­sko­wy „Road to Zero” ma na celu stwo­rze­nie zrów­no­wa­żo­ne­go spo­łe­czeń­stwa poprzez osią­gnię­cie zero­we­go śla­du węglo­we­go w całym cyklu życia pro­duk­tów i dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej do roku 2040. Mając na uwa­dze te cele, w moni­to­rach BRAVIA zasto­so­wa­no two­rzy­wa sztucz­ne pocho­dzą­ce w dużej mie­rze z recy­klin­gu, w tym opra­co­wa­ny przez fir­mę Sony mate­riał SORPLAS. Dzię­ki zasto­so­wa­niu two­rzy­wa SORPLAS zwięk­szo­no wyko­rzy­sta­nie mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu bez uszczerb­ku dla kon­struk­cji i trwa­ło­ści oraz zmniej­szo­no ogól­ne zuży­cie pier­wot­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go nawet o 60%, co odpo­wia­da oko­ło 140 000 000 płyt kompaktowych.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie pro​.sony.

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top