FOMEI Terronic — NOWE LAMPY DLA FOTOGRAFÓW HOBBYSTÓW

Mar­ka FOMEI Ter­ro­nic to pro­po­zy­cja dla osób roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę ze świa­tłem zarów­no bły­sko­wym jak i cią­głym. Tym razem poja­wi­ły się nowo­ści zarów­no w jed­nej jak i dru­giej grupie.

Rodzi­na TERRONIC jest odpo­wie­dzią na zapo­trze­bo­wa­nie na sprzęt dla mniej wyma­ga­ją­cych, któ­rzy cenią sobie dobry sto­su­nek jako­ści do ceny. Sys­tem ten zyskał wiel­kie uzna­nie wśród foto­gra­fów hob­by­stów, któ­rzy nie mają miej­sca na sta­cjo­nar­ne stu­dio. Lam­py Basic dzię­ki małym gaba­ry­tom i tor­bom trans­por­to­wym są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla ambit­nych ama­to­rów fotografii.

 

ZESTAW STUDYJNYCH LAMP BŁYSKOWYCH FOMEI BASIC 150RF300RF

Moż­li­wie przystępna

O nowej gene­ra­cji lamp z serii Basic może­my mówić jako o lam­pach, któ­re zapew­nia­ją rezul­ta­ty wyso­kiej jako­ści za roz­sąd­ną cenę. Te ulep­szo­ne lam­py bły­sko­we mają świe­ży wygląd, a tak­że nowe funk­cje. Głów­ną róż­ni­cą jest wbu­do­wa­ny odbior­nik sygna­łu radio­we­go oraz moż­li­wość zdal­ne­go ste­ro­wa­nia lam­pa­mi przy uży­ciu wyzwa­la­cza RF-16T. Lam­py ofe­ro­wa­ne są w dwóch warian­tach ener­gii mak­sy­mal­nej — 150Ws i 300Ws. Oba te warian­ty posia­da­ją halo­ge­no­wą żarów­kę pilo­tu­ją­cą o mocy 75W.

Ulep­szo­na technicznie

Istot­ną zmia­ną w sto­sun­ku do poprzed­niej gene­ra­cji jest wbu­do­wa­ny odbior­nik, któ­ry umoż­li­wia nie tyl­ko wyzwa­la­nie, ale w połą­cze­niu z wyzwa­la­czem RF-16T, zdal­ne ste­ro­wa­nie ener­gią bły­sku czte­rech róż­nych grup. Jed­no­cze­śnie posia­da złą­cze syn­chro­ni­za­cyj­ne 3,5 mm, umoż­li­wia­ją­ce pod­łą­cze­nie do innych lamp stu­dyj­nych. Lam­py Ter­ro­nic obję­te są dwu­let­nią gwa­ran­cją nawet dla użyt­kow­ni­ków biznesowych.

Co znaj­dzie­cie w zestawie?

W zesta­wie są dwie lam­py bły­sko­we, dwa sta­ty­wy, dwa soft­bo­xy 50x70 cm oraz dwa kable zasi­la­ją­ce. Całość zapa­ko­wa­na jest w wyso­kiej jako­ści tor­bę transportową.
W pre­zen­cie od nas otrzy­masz wyzwa­lacz radio­wy RF-16Te — odbior­ni­ki są wbu­do­wa­ne w lam­py bły­sko­we, dzię­ki cze­mu możesz od razu zacząć błyskać.

 

ZESTAW LAMP LEDOWYCH BASIC HOBBY LED 48/48

Zestaw oświe­tle­nio­wy Ter­ro­nic Basic jest świet­ny, ponie­waż wystar­czy go roz­pa­ko­wać i od razu zacząć go uży­wać. Nie musisz kupo­wać żad­nych akce­so­riów, wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz, znaj­du­je się już w pod­sta­wo­wym pakie­cie. Ten zestaw jest szcze­gól­nie odpo­wied­ni do nagry­wa­nia fil­mów, wywia­dów i trans­mi­sji na żywo. Korzy­sta­jąc z dołą­czo­nych soft­bo­xów, z łatwo­ścią uzy­skasz przy­jem­ne, mięk­kie świa­tło. Po umiesz­cze­niu lam­py na sta­ty­wie wystar­czy usta­wić odpo­wied­nią eks­po­zy­cję w aparacie/kamerze i moż­na roz­po­cząć two­rze­nie tre­ści. W porów­na­niu z poprzed­nią gene­ra­cją, nowe świa­tła mogą być zasi­la­ne stan­dar­do­wy­mi bate­ria­mi NP‑F. Teraz możesz uwol­nić swo­je kre­atyw­ne pomy­sły w dowol­nym miej­scu, nie­za­leż­nie od dostęp­no­ści ener­gii elektrycznej.

Dokład­ne odwzo­ro­wa­nie kolorów

Nawet przy pod­sta­wo­wym oświe­tle­niu dokład­ność kolo­rów jest bar­dzo istot­na. Ter­ro­nic LED 48 ofe­ru­je CRI 94 i zmien­ną tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą 3200K5600K. Podob­nie jak w przy­pad­ku pro­fe­sjo­nal­nych lamp FOMEI, Ter­ro­nic jest goto­wy zapew­nić oświe­tle­nie przy wyż­szym FPS (testo­wa­ne przy 240 FPS). Nie musisz więc się mar­twić o jakie­kol­wiek migotanie.

Łatwość użyt­ko­wa­nia

Ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne z mak­sy­mal­nym naci­skiem na pro­sto­tę — jed­no pokrę­tło i przy­cisk włącz­ni­ka. Nie musisz więc mar­twić się skom­pli­ko­wa­ny­mi usta­wie­nia­mi, jed­nym pokrę­tłem możesz regu­lo­wać zarów­no inten­syw­ność (1–100%), jak i tem­pe­ra­tu­rę bar­wo­wą (3200K — 5600K).

Co zawie­ra zestaw?

W tek­styl­nej tor­bie trans­por­to­wej otrzy­mu­jesz: dwie lam­py (każ­da o mak­sy­mal­nej mocy 48W), dwa sta­ty­wy, dwa soft­bo­xy oraz dwa zasi­la­cze. Jako akce­so­rium opcjo­nal­ne moż­na zamó­wić aku­mu­la­to­ry NP‑F i ich ładowarkę.

Wszyst­kie lam­py, zarów­no bły­sko­we jak i świa­tła cią­głe­go moż­na kupić osob­no, poza zestawami.

 

__________

Źró­dło: mate­ria­ły prasowe

Top