W kobietach siła” — Lidia Popiel

Nasze stu­dio na tar­gach Film Video Foto odwie­dzi­ła Lidia Popiel. W roz­mo­wie z Szy­mo­nem Glon­kiem opo­wia­da­ła o swo­ich naj­bliż­szych pla­nach foto­gra­ficz­nych, pra­cy ze stu­den­ta­mi oraz o inspi­ra­cjach. Nie zabra­kło też pytań o codzien­ną pra­cę i przy­go­to­wa­nie do sesji.

Top