Okiem prezesa — styczeń i luty 2021

Tym razem w kil­ka minut Szy­mon Glo­nek pod­su­mo­wu­je co dzia­ło się w Fun­da­cji UFF w Stycz­niu i Lutym 2021. Nawią­zu­je też do wyni­ków ano­ni­mo­wej ankie­ty prze­pro­wa­dzo­nej w trak­cie warsz­ta­tów Foto­gra­ficz­na Pod­sta­wów­ka w Dziel­ni­cy Ursy­nów m. st. War­sza­wa. A jest się czym chwa­lić 😉 W video mówi też o warsz­ta­tach, któ­re zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w szko­łach pod­sta­wo­wych w Dziel­ni­cy Wło­chy oraz w dziel­ni­cy Wawer, dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu jakie Fun­da­cja otrzy­ma­ła z mia­sta sto­łecz­ne­go Warszawa.

Top