UPS Socomec — podtrzymanie prądu

Awa­rie sie­ci elek­trycz­nej zda­rza­ją się naj­czę­ściej wte­dy kie­dy aku­rat koń­czy­my waż­ną pra­cę. Jak zabez­pie­czyć się przed utra­tą danych, co zro­bić, żeby mieć cho­ciaż 15 minut na zapi­sa­nie pra­cy na dys­ku. Wystar­czy zaopa­trzyć się w UPS — urzą­dze­nie pod­trzy­mu­ją­ce sieć elek­trycz­ną. O pra­cy UPSa opo­wia­da Mar­cin Cichec­ki z fir­my Alstor dys­try­bu­to­ra pro­duk­tów Socomec.

Top