Jacek Bonecki o fotografowaniu i podróżach.

Jac­ka Bonec­kie­go zna­my jako auto­ra zdjęć z raj­du Dakar. Ale coraz czę­ściej Jacek poja­wia się w innych pro­jek­tach foto­gra­ficz­nych. O swo­jej podró­ży po Fili­pi­nach oraz zdję­ciach tam wyko­na­nych opo­wia­da w roz­mo­wie z Szy­mo­nem Glon­kiem. Arty­sta opo­wia­da też o swo­ich pomy­słach na gry rodzin­ne oraz książ­ki, któ­re moż­na zna­leźć w księgarniach.

Top