Tomasz Tomaszewski — nie robię zdjęć, poznaję prwdę

Nasze tar­go­we stu­dio odwie­dził Tomasz Toma­szew­ski. W roz­mo­wie z Paw­łem foto­graf opo­wia­da jak przy­go­to­wu­je się do pozna­nia praw­dy przez foto­gra­fię. Mówi też o swo­im naj­now­szym pro­jek­cie — jakim, posłuchajcie.

Top