O fotografii i podróżach — Marcin Dobas

O swo­jej pra­cy, podró­żach oraz pla­nach na przy­szłość opo­wia­da Mar­cin Dobas. Mar­cin współ­pra­cu­je z Olym­pu­sem, dzię­ki cze­mu w swo­ich podró­żach bar­dzo czę­sto testu­je naj­now­sze apa­ra­ty tej fir­my. Ostat­nio testo­wał nowe­go OM‑D E‑M5 Mark II.

Top