Nowy bezprzewodowy system sterowania oświetleniem — prototyp Sony

Pod­czas tar­gów Pho­to­gra­phy Show 2016 fir­ma Sony po raz pierw­szy w Euro­pie poka­że pro­to­typ nowe­go bez­prze­wo­do­we­go sys­te­mu ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem, speł­nia­ją­ce­go rosną­ce wyma­ga­nia pro­fe­sjo­nal­nych foto­gra­fów posłu­gu­ją­cych się sprzę­tem Sony.

Nowy sys­tem oświe­tle­nia jest prze­zna­czo­ny do użyt­ku z apa­ra­ta­mi α z wymien­ny­mi obiek­ty­wa­mi oraz zewnętrz­ny­mi lam­pa­mi bły­sko­wy­mi. W jego skład wej­dzie bez­prze­wo­do­wy ste­row­nik radio­wy FA-WRC1M oraz odbior­nik bez­prze­wo­do­wy FA-WRR1.

Nowy, opar­ty na łącz­no­ści radio­wej sys­tem zdal­ne­go ste­ro­wa­nia będzie miał nawet 30 metrów zasię­gu. Zapew­ni dzię­ki temu wyjąt­ko­wą ela­stycz­ność pra­cy z bez­prze­wo­do­wy­mi lam­pa­mi bły­sko­wy­mi i zna­ko­mi­te dzia­ła­nie w każ­dych warun­kach. Sys­tem pozwa­la na ste­ro­wa­nie mak­sy­mal­nie 15 zewnętrz­ny­mi lam­pa­mi bły­sko­wy­mi w mak­sy­mal­nie 5 gru­pach. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ręcz­ne­go lub auto­ma­tycz­ne­go ste­ro­wa­nia mocą bły­sku obsłu­gi­wa­nych lamp. Nowy sys­tem pozwo­li ponad­to na syn­chro­ni­za­cję lamp z cza­sa­mi migaw­ki do 1/250 sekun­dy; dostęp­ny będzie też tryb syn­chro­ni­za­cji z krót­ki­mi cza­sa­mi eks­po­zy­cji (HSS).

Nowy bez­prze­wo­do­wy sys­tem ste­ro­wa­nia oświe­tle­niem będzie dostęp­ny w Euro­pie latem 2016 r. Ceny i dokład­ne dane tech­nicz­ne zosta­ną poda­ne w póź­niej­szym terminie.

Źró­dło: Mate­ria­ły Pra­so­we Sony

Top