Tablet Wacom Intuos Pro Paper Edition

O table­cie gra­ficz­nym Wacom Intu­os Pro Paweł Duma roz­ma­wia z Grze­go­rzem Rogiem z edu​web​.pl. Na pierw­szy rzut oka róż­ni­ce pomię­dzy tą we wer­sją a star­szy­mi mode­la­mi, wia­dać w wyglą­dzie — tablet jest cień­szy. Po  za tym są tak napraw­dę dwie wer­sje tego mode­lu zwy­kła oraz Paper Edi­tion — do nie dołą­czo­ne są kart­ki papie­ru na któ­rych może­my ryso­wać. O szcze­gó­łach posłu­chaj­cie w materiale.

 

Top