EverActive NC-800 i everActive NC-900U — ładowarki do akumulatorów

W cza­sach foto­gra­fii cyfro­wej nie uda się zro­bić zdję­cia lub nagrać fil­mu bez prą­du. W apa­ra­tach czy kame­rach w więk­szo­ści mamy dedy­ko­wa­ne aku­mu­la­to­ry, ale w lam­pach bły­sko­wych lub w mikro­por­tach? Te bar­dzo czę­sto dzia­ła­ją na popu­lar­ne palusz­ki AA. I zawsze przy­cho­dzi taki moment kie­dy foto­graf lub fil­mo­wiec sta­je przed dyle­ma­tem: bate­ria czy aku­mu­la­tor? Jeśli aku­mu­la­tor to jaki, no i jaką łado­war­ką go łado­wać? Pod­czas tar­gów Film Video Foto w Łodzi Szy­mon Glo­nek roz­ma­wiał z Micha­łem Sere­dzyń­skim z Bal­tra­de o naj­now­szych łado­war­kach everActive.

Top