Światło w fotografii

Na naszym kana­le na YouTu­be: Pro­gram­be­zna­zwy utwo­rzy­li­śmy play­li­stę w któ­rej zamiesz­cza­my mate­ria­ły o świe­tle sztucz­nym w foto­gra­fii. Nazwa tej play­li­sty zosta­ła wyło­nio­na w gło­so­wa­niu naszych fanów na pro­fi­lu Face­bo­oko­wym Pro­gra­mu. Znaj­dzie­cie tu wie­le mate­ria­łów o sztucz­nym świe­tle. Mate­ria­ły są suk­ce­syw­nie uzu­peł­nia­ne. Zaczę­li­śmy od pod­staw czy­li oma­wia­nia czym są garn­ki, para­so­li i jak świę­cą soft­bo­xy. Ale jest też video w któ­rych pre­zen­tu­je­my nowo­ści sprzę­to­we min. fir­my Fomei. W naszych fil­mach znaj­dzie­cie też dużo wie­dzy jak korzy­stać ze świa­tła sztucz­ne­go nie tyl­ko w stu­dio foto­gra­ficz­nym ale też w małym stu­dio w domu. A żeby dobrze korzy­stać, ze świa­tła to trze­ba wie­dzieć jak moc­no świe­cić, do tego nie­zbęd­ny jest świa­tło­mierz. Na przy­kła­dzie świa­tło­mie­rza Pola­ris — poka­zu­je­my jak takie urzą­dze­nie dzia­ła. Przy­go­to­wa­li­śmy też porad­nik dla osób zaj­mu­ją­cych się foto­gra­fią pro­duk­to­wą i przy świe­tle cią­głym i przy świe­tle bły­sko­wym. Pla­nu­je­my następ­ne mate­ria­ły. Napisz­cie w komen­ta­rzach co chcie­li­by­ście dowie­dzieć się o świe­tle w stu­dio. Posta­ra­my się przy­go­to­wać takie materiały.

 

Top