Panasonic HC-X1- nowa kamera cyfrowa

Fir­ma Pana­so­nic przed­sta­wia kame­rę cyfro­wą HC-X1, umoż­li­wia­ją­cą nagry­wa­nie w stan­dar­dzie 4K z szyb­ko­ścią 60p/50p[1]. Kame­ra jest wypo­sa­żo­na w 24-mili­me­tro­wy obiek­tyw z dwu­dzie­sto­krot­nym zoo­mem optycz­nym i jed­no­ca­lo­wą matry­cę. Dzię­ki tym para­me­trom urzą­dze­nie dosko­na­le odpo­wia­da potrze­bom ope­ra­to­rów pro­fe­sjo­nal­nie zaj­mu­ją­cych się wide­ofil­mo­wa­niem, któ­rzy poszu­ku­ją sprzę­tu ofe­ru­ją­ce­go moż­li­wo­ści pro­duk­cyj­ne i naj­wyż­szą jakość zare­je­stro­wa­nych materiałów.

Panasonic HC-X1 - kamera cyfrowa
Pana­so­nic HC-X1 — kame­ra cyfrowa

Nowy obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K z naj­bar­dziej sze­ro­ko­kąt­ną ogni­sko­wą na ryn­ku (24 mm) i dwu­dzie­sto­krot­nym zoo­mem optycznym

Kame­ra HC-X1 jest wypo­sa­żo­na w nowo opra­co­wa­ny obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K z funk­cją szyb­kie­go dwu­dzie­sto­krot­ne­go zoo­mu optycz­ne­go z wyjąt­ko­wej, sze­ro­ko­kąt­nej ogni­sko­wej 24 mm do 480 mm, odpo­wia­da­ją­cej bar­dzo moc­ne­mu tele­obiek­ty­wo­wi. Kame­ra HC-X1 dys­po­nu­je zatem naj­szer­szym zakre­sem zoo­mu na ryn­ku[2], umoż­li­wia­jąc ope­ra­to­ro­wi uzy­ska­nie pro­fe­sjo­nal­ne­go mate­ria­łu przy ogra­ni­czo­nych do mini­mum znie­kształ­ce­niach, bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia sze­ro­ko­kąt­ne­go konwertera.

Obiek­tyw LEICA DICOMAR 4K ofe­ru­je rów­nież czte­ro­na­pę­do­wy sys­tem obiek­ty­wo­wy, któ­ry jed­no­cze­śnie i nie­za­leż­nie ste­ru­je czte­re­ma gru­pa­mi obiek­ty­wu. Roz­miar obiek­ty­wu i zakres napę­du dla każ­dej z czte­rech grup moż­na ogra­ni­czyć w celu opty­ma­li­za­cji jako­ści obra­zu i war­to­ści zoo­mu, co poma­ga tak­że zacho­wać kom­pak­to­we wymia­ry kame­ry zwięk­sza­ją­ce jej funk­cjo­nal­ność jako urzą­dze­nia doręcznego.

Wyso­ka jakość obra­zu i wyso­ko­czu­ła jed­no­ca­lo­wa matry­ca 4K

Obiek­tyw współ­pra­cu­je z dużą jed­no­ca­lo­wą matry­cą MOS (9,46 mega­pik­se­la przy 4K 24p / 8,79 mega­pik­se­la przy UHD, FHD). To pierw­sze takie roz­wią­za­nie na świe­cie w kame­rze cyfro­wej ze zin­te­gro­wa­nym obiek­ty­wem[3], któ­re zapew­nia dosko­na­łą jakość obra­zu i czu­łość w każ­dych okolicznościach.

HC-X1 może nagry­wać w jako­ści 4K 24p (4096 x 2160), UHD 60p/50p (3840 x 2160) lub FHD 60p/50p (1920 x 1080). Pro­fe­sjo­nal­nym ope­ra­to­rom pra­cu­ją­cym w róż­nych kra­jach przy­da się opcja dowol­ne­go usta­wia­nia czę­sto­tli­wo­ści pra­cy kame­ry na 59,94 Hz, 50,00 Hz lub 24,00 Hz oraz moż­li­wość zapi­su tre­ści w pli­kach for­ma­tu MOV (Quick­Ti­me), MP4 lub AVCHD. Róż­no­rod­ność try­bów nagry­wa­nia z wybra­ną jako­ścią obra­zu, czę­sto­tli­wo­ścią kla­tek i prze­pływ­no­ścią, umoż­li­wia­ją reje­stra­cję obra­zu na róż­ne potrze­by — od pro­duk­cji kino­wej po dys­try­bu­cję online.

Panasonic HC-X1 - kamera cyfrowa
Pana­so­nic HC-X1 — kame­ra cyfrowa

Funk­cje i kon­struk­cja wspo­ma­ga­ją­ce pra­cę pro­fe­sjo­nal­ne­go operatora

HC-X1 zosta­ła zapro­jek­to­wa­na z myślą o potrze­bach pro­fe­sjo­nal­ne­go ope­ra­to­ra  i ofe­ru­je sze­reg funk­cji i roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych mak­sy­mal­nie uła­twia­ją­cych wideofilmowanie.

W obu­do­wie obiek­ty­wu zasto­so­wa­no trzy pier­ście­nie do manu­al­nej regu­la­cji zoo­mu, ostro­ści i przy­sło­ny. Do obsłu­gi kame­ry słu­ży 13 przy­ci­sków, w tym 9 na obu­do­wie i 4 na pane­lu LCD. Użyt­kow­nik może zapro­gra­mo­wać przy­ci­ski, przy­pi­su­jąc do każ­de­go z nich funk­cje, do któ­rych chce mieć szyb­ki dostęp. Dzię­ki temu korzy­sta­nie z kame­ry jest jesz­cze łatwiejsze.

3,5‑calowy moni­tor wbu­do­wa­ny w sek­cję uchwy­tu moż­na wysu­nąć i obró­cić  w pio­nie o 270 stop­ni, co przy­da­je się w przy­pad­ku zdjęć wyko­ny­wa­nych pod niskim i wyso­kim kątem lub ujęć auto­por­tre­to­wych. Elek­tro­nicz­ny wizjer to wyświe­tlacz OLED o wyso­kiej roz­dziel­czo­ści (ok. 1 769 000 punk­tów), zapew­nia­ją­cy zna­ko­mi­te odwzo­ro­wa­nie kolorów.

Ponad­to HC-X1 jest wypo­sa­żo­na w licz­ne funk­cje wspo­ma­ga­ją­ce szyb­kie i pre­cy­zyj­ne ręcz­ne usta­wia­nie ostro­ści, takie jak MF Assist, One-Push AF, Expand/Peak, Focus Trans­i­tion i Area Function.

Filtr ND w kame­rze cyfro­wej moż­na wyłą­czyć lub usta­wić na 1/4, 1/16 lub 1/64. Zasto­so­wa­no tak­że przy­ci­ski wybo­ru zysku i auto­ma­tycz­ne­go balan­su bieli.

Zaawan­so­wa­na optycz­na sta­bi­li­za­cja obra­zu (O.I.S.)

W porów­na­niu z mode­lem Pana­so­nic AG-AC160 znacz­nie roz­sze­rzo­no stre­fę korek­ty optycz­nej sta­bi­li­za­cji obra­zu (do oko­ło 900%)[4], co w znacz­nym stop­niu uła­twia sta­bi­li­za­cję zdjęć wyko­ny­wa­nych pod niskim i wyso­kim kątem. W try­bie FHD hybry­do­wy, elek­tro­nicz­no-optycz­ny sys­tem sta­bi­li­za­cji obra­zu wykry­wa  i kory­gu­je ruch w 5 osiach, w tym obrót wokół osi wzdłużnej.

Bar­dzo szyb­ki i pre­cy­zyj­ny inte­li­gent­ny autofokus

Dzię­ki szyb­kie­mu napę­do­wi mikro­re­gu­la­cji modu­łu ostro­ści HC-X1 pozwa­la uzy­skać sta­bil­ny i szyb­ki auto­fo­kus ze sku­tecz­nym śle­dze­niem w celu zapew­nie­nia pre­cy­zyj­ne­go usta­wie­nia ostro­ści — nawet przy fil­mo­wa­niu z roz­dziel­czo­ścią 4K lub przy małej głę­bi. Użyt­kow­nik może dosto­so­wać usta­wie­nia auto­fo­ku­sa  i regu­lo­wać szyb­kość, czu­łość śle­dze­nia oraz sze­ro­kość obsza­ru, dosto­so­wu­jąc te para­me­try do tema­tu i oko­licz­no­ści ujęcia.

Nagry­wa­nie w moc­no zwol­nio­nym tem­pie i zmien­ny klat­każ (od 2 do 60 kl./s)

Kame­ra może reje­stro­wać obraz HD z dużą szyb­ko­ścią 120 kl./s (59,94 Hz) lub 100 kl./s (50 Hz), by uzy­skać efekt zwol­nio­ne­go tem­pa. Nowo­ścią jest rów­nież funk­cja nagry­wa­nia ze zmien­ną czę­sto­tli­wo­ścią kla­tek, regu­lo­wa­ną w 10 kro­kach w prze­dzia­le od 2 do 60 kl./s. Pro­fe­sjo­nal­ny ope­ra­tor może w ten spo­sób uzy­skać kre­atyw­ny i eks­pre­syj­ny mate­riał, zmniej­sza­jąc lub zwięk­sza­jąc tempo.

Pro­fe­sjo­nal­ne inter­fej­sy zapew­nia­ją­ce płyn­ne funk­cjo­no­wa­nie systemu

HC-X1 gwa­ran­tu­je nie tyl­ko dosko­na­łą jakość nagry­wa­ne­go obra­zu, ale tak­że zna­ko­mi­te para­me­try reje­stra­cji dźwię­ku, speł­nia­ją­ce naj­wyż­sze wyma­ga­nia pro­duk­cyj­ne. Kame­ra jest wypo­sa­żo­na w dwu­ka­na­ło­we wej­ście XLR do zapi­su dźwię­ku z mikro­fo­nów zewnętrz­nych lub nagry­wa­nia linio­we­go, z zasi­la­niem fan­to­mo­wym +48 V. Kame­ra nagry­wa dźwięk wyso­kiej jako­ści w dwóch kana­łach, wyko­rzy­stu­jąc 16-bito­wy sys­tem linio­wy PCM (MOV/MP4) lub Dolby Digi­tal (AVCHD). Opcjo­nal­ny moduł bez­prze­wo­do­wy (AJ-WM50/AJ-WM30)[5] umoż­li­wia zdal­ne ste­ro­wa­nie kame­rą cyfro­wą z iPa­da przez apli­ka­cję AG ROP[6], regu­la­cję usta­wień kame­ry oraz ste­ro­wa­nie obiek­ty­wem i inny­mi funkcjami.

Dzię­ki takim roz­wią­za­niom jak bez­prze­wo­do­wy zdal­ny ter­mi­nal, wskaź­nik pozio­mu z wyświe­tla­niem na ekra­nie, wyj­ście tonu testo­we­go 1 kHz i wyj­ście słu­chaw­ko­we (mini jack ste­reo 3,5 mm) HC-X1 może być wyko­rzy­sty­wa­na w komer­cyj­nej pro­duk­cji wideo.

 Mnó­stwo innych, cie­ka­wych funkcji 

  • Dwa gniaz­da kart pamię­ci SD do jed­no­cze­snej lub wydłu­żo­nej reje­stra­cji obra­zu[7]
  • Funk­cje regu­la­cji obra­zu kla­sy emi­syj­nej, takie jak 16-osio­wa nie­za­leż­na korek­ta kolo­ru, 8 try­bów funk­cji gam­ma i korek­ta fazy chrominancji.
  • Wyświe­tlacz LCD i elek­tro­nicz­ny wizjer uła­twia­ją­ce fil­mo­wa­nie, na przy­kład z wbu­do­wa­ny­mi regu­lo­wa­ny­mi wzo­ra­mi zebry, wskaź­ni­kiem pozio­mu lub wyświe­tla­niem obra­zu oscy­lo­sko­po­we­go i wektorskopowego.

[1]Fak­tycz­na roz­dziel­czość nagry­wa­nia to UHD (3840 x 2160) 59,94p/50p

[2] Odpo­wied­nik obiek­ty­wu 35 mm poni­żej 4K 24p (for­mat 17:9). 25,4 mm dla UHD/FHD (for­mat 16:9). 24 mm odpo­wia­da naj­szer­sze­mu kąto­wi wśród dostęp­nych na ryn­ku kamer cyfro­wych ze zin­te­gro­wa­ny­mi obiek­ty­wa­mi. (Stan na 31 sierp­nia 2016 r., wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę Panasonic.)

[3] Po raz pierw­szy w kame­rze cyfro­wej ze zin­te­gro­wa­nym obiek­ty­wem i jed­no­ca­lo­wą lub więk­szą matry­cą. (Stan na 31 sierp­nia 2016 r., wg badań prze­pro­wa­dzo­nych przez fir­mę Panasonic).

[4] Z wyjąt­kiem try­bu 4K 24p

[5] Opcja nie­do­stęp­na w nie­któ­rych regionach

[6] Dostęp­na bez­płat­nie w App Store

[7] Mak­sy­mal­ny roz­miar pli­ku, jaki moż­na zapi­sać na wie­lu kar­tach SD, to 96 GB. Nagry­wa­nie nie zosta­nie prze­rwa­ne nawet po prze­kro­cze­niu 96 GB.

Źró­dło: Infor­ma­cja pra­so­wa Panasoic

Top