Spacer Szymona cz. III

Trze­cia część spa­ce­ru Szy­mo­na po tar­gach. Przez kil­ka minut Szy­mon opo­wia­da o mija­nych sto­iskach tar­go­wych, roz­ma­wia z prze­cho­dzą­cy­mi wystaw­ca­mi, poka­zu­je róż­ne cie­ka­we rze­czy wysta­wio­ne na tar­gach. Mię­dzy inny­mi Szy­mon zwró­cił uwa­gę na nakład­ki na obiek­tyw, któ­re mają przy­cią­gnąć uwa­gę dzie­ci. Oczy­wi­ście odwie­dza też sto­iska na któ­rych wysta­wio­ne są pro­duk­ty nagro­dzo­ne w kon­kur­sie o medal targów.

 

Top