Karol Wójcicki — fotograf gwiazd

W naszym stu­dio Karol Wój­cic­ki pro­wa­dzą­cy Z gło­wą w gwiaz­dach, popu­la­ry­za­tor astro­no­mii opo­wia­da o foto­gra­fo­wa­niu gwiazd i nie­ba. Naj­bliż­sza gwiaz­da jaką foto­gra­fo­wał była odda­lo­na od nie­go o 350 km. Pod­czas swo­je­go wykła­du na tar­gach opo­wia­dał o tym jak widzi nie­bo. A w roz­mo­wie z Mar­ci­nem Bój­ko mówił o mini­mum sprzę­to­wym jakie potrze­bu­je­my do roz­po­czę­cia foto­gra­fo­wa­nia nieba.

Top