Pieszczocha dla operatora

Piotr Gon­carz — ope­ra­tor, pomy­sło­daw­ca osłon na wizjer — w naszym stu­dio opo­wia­dał o tym dla­cze­go war­to korzy­stać z jego pro­duk­tów.  Po pierw­sze higie­na — jeśli nie masz na pla­nie swo­jej kame­ry, dziś pra­cu­jesz na jed­nej, jutro na dru­giej — war­to chro­nić oczy. Jakie jesz­cze zale­ty ma “piesz­czo­cha” — zobaczcie.

Top